Wednesday, September 23, 2015

~ Thinking outside the box about Cambodia


When a small fish …Thmey Thmey on September 22. 2015លោក ហ៊ុន សែន៖ មុនអញក្លាយជា Gaddafi ហ្ហែងងាប់មុនអញ
(ចុះ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ   22-09-2015, 10:03 pm)


លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន មាន​ការខឹងសម្បារយ៉ាង​ខ្លាំងចំពោះ​ការ​ប្រៀ​បប្រដូចលោក​ទៅនឹង អតីត​​មេដឹកនាំ ​ផ្តាច់​ការលីប៊ី Muammar Gaddafi។ ប្រតិកម្ម​របស់​លោក ហ៊ុន សែន កើត​ឡើង​ បន្ទាប់ពី​ការ​ចុះផ្សាយ​បទ​សម្ភាស​មួយ​រវាង​កាសែត Libération របស់​បារាំង និង​លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន គណ បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ។ បើតាមលោក ហ៊ុន សែន ក្នុង​បទសម្ភាសនោះ មាន​ការ​លើក​ឡើងថា លោក [ហ៊ុន សែន]ខ្លាចមាន​វាសនាដូច Gaddafi ទើប​បាន​ជាមាន​វប្បធម៌​សន្ទនា និង​ការ​បរិភោគ​អាហារជាលក្ខណៈ គ្រួសារ។ លោក​ថា នេះ​ជា​ភាសា​ព្រហើន និង​សាហាវជាង​សត្វអសិរពឹស។

លោក ហ៊ុន សែន ចង់​ឲ្យ​ដៃគួ​សន្ទនា​របស់​ខ្លួន​បក​ស្រាយ​សម្តី​ដែល​ខ្លួន​បាននិយាយ ដើម្បី​លើក​កិត្តិយស​ដល់លោក និងគ្រួសារ ជាពិសេសកូន​ៗ​របស់​លោក។ បន្ថែមពីនេះ ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ចង់​បាន​ការ​បញ្ជាក់​ឲ្យ​ច្បាស់​លាស់ទាក់ទងនឹងសម្តី​ដែរថា ដើម្បី​ចាប់​ចោរបាន ត្រូវ​ចូលឲ្យកៀក​មេចោរ។


សូម​ស្តាប់សំឡេង៖

The Phnom Penh Post on September 22, 2015

Monday, September 14, 2015

The Phnom Penh Post on September 14, 2015


The Phnom Penh Post on September 14, 2015

ម៉េចទៅហើយលោកប៉ាធាន វប្បធម៌សន្ទនា?
ល្មមដឹងខ្លួនហើយលោកប៉ាធាន!

បោករាស្ត្របានតែមួយដងទេ!
Sunday, September 13, 2015

To whom who concern about racist an xenophobia in Cambodia

We are neither racist nor xenophobic! And we want to live in peace with our neighbors, in this case the Vietnam and with mutual respect as a good neighborhood!
But the Vietnam invaded Cambodia and introduced and still introduce millions of Vietnamese to later take over Cambodia by the Vietnamese majority.
We absolutely do not want to see Cambodia silently transformed into Vietnamese territory!
Vietnam should respect the Paris Agreement of October  23. 1991 by Articl 8. It must withdraw all its forces which these settlers out of Cambodian territory!
This request characterizes us as racist and xenophobic?

Nous ne sommes ni racistes ni xénophobes! Et nous voulons vivre en paix avec nos voisins, en l’occurrence les vietnamiens et avec le respect mutuel de bon voisinage!
Mais le vietnam a envahi le Cambodge tout en introduisant des millions de vietnamiens pour, plus tard accaparer le Cambodge par la majorité vietnamienne.
Nous ne voulons absolument pas voir le Cambodge transformé silencieusement en territoire vietnamien!
Le vietnam doit respecter l’Accord de Paris du 23 Octobre 1991 par l’article 8. Il doit retirer toutes ses forces dont ces colons du territoire Cambodgien!

Est-ce que cette demande nous caractérise t-elle comme raciste et xénophobe?

សំនួរថា តើយើងត្រូវពឹងអ្វី?

Stop the vietnamese flood in Khmer Land!


នាទីកំណាព្យ


Khmer Politics Alternatives Circle

~ Thinking outside the box about CambodiaThe British Lesson – Part IITo Vietnamese living in the Khmer Land!


Article 8, Paris Peace Agreement October 23, 1991

"Upon entry to force of this Agreement, all categories of foreign forces, foreign advisers and military personnel and foreign demeurantant in Cambodia, and their weapons, ammunition and equipment will be immediately removed from Cambodia and there will not be returned ... ... "
What is meant by foreign forces? The "Concise Oxford Dictionary" 1990 edition, accessed by MK L. Bindra, former president of the International Control Commission (CIC) in Cambodia, gives the word "force" the following meanings: it is an "organized body of people, especially soldiers, police and workers."According to this definition, Mr. Bindra is developing a following reasoning: an organized body under the context of article 8 in question is none other than "immigrants and Vietnamese settlers who are still in Cambodia". They came not on their own but taken away and led the troops of invasion and occupation of Hanoi attributed to them "fertile land, houses, factories with the aim of colonizing Cambodia." It is high time that the international community and the Security Council at UN review the political situation in Cambodia and admit that the words "Foreign frorces" affected not only the Vietnamese troops but also all forms of forces, including the Vietnamese settlers which are in large numbers and overwhelm Cambodia, while the troops were already in hiding all volitalisés or by camoufflant in various military organizations, police, etc ... the Phnom Penh regime.
In a statement on 11 December 1992, the National Liberation Front of the Khmer people (NLFKP) said that "during the negotiation meetings in Pattaya in Thailand, an expert-General of UN forces has been moved to make a presentation on the issue, that is to say about what should be understood by foreign forces. "According to him, the statement said, foreign forces, as defined by the Paris Agreement, are composed of a multitude of armed or not, or hidden in the country. "
Thus, it is clear that the term "foreign forces used in Article 8 of the Paris Agreement includes not only the troops in the classic sense of the words but also civilians organized in groups, or colonies in all other special forms or specific purposes well defined, in this case the invasion, occupation and the Vietnamization of Cambodia. These two types of forces, military and civilian, have been in effect at the beginning of their intervention, closely and inextricably combined by strategists in Hanoi such that their actions triggered simultaneously and carefully orchestrated in the field have resulted in placing the country invaded and occupied a position known as "irreversible." This also explains that in timesrecord, the settlers, living in the wake of the invading forces, managed to settle tens of thousands in various parts of the territory considered as strategic in terms of military and economic.
Now that the military uniforms have disappeared from Cambodia while present, however, is integrating into the local forces, or simply hidden or blended into the mass of settlers, they can be seen and recognized everywhere and by all the world. The presence of Vietnamese settlers and irritate us inquièten and more Cambodians from all walks except the puppets of Hanoi and this, especially as the number of settlers continues to grow from a few hundred thousand from the first occupation of several million years later. At this rate and if one is not careful, the demographic balance will be permanently severed from Cambodia for Vietnamese. And that is precisely what research Hanoi. Since that will prevent what is left of the Khmer suffer the same fate as its former southern part has now become South Vietnam or South Vietnam?
This seems to run continuously, however, raise any concerns of the international community, any more than the UN itself, let alone at the Security Council of the UN!We feel we are trying to outwit Article 8 of the Paris Agreement and with the opinion by pretending to consider the Vietnamese came to settle in Cambodia as economic immigrants ... Is successive governments in Phnom Penh since 1993, after the election under the supervision of UNTAC (UNTAC) was (actually) an immigration officer Vietnamese in Cambodia?.

************************************************************************************************

"Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, toutes les catégories des forces étrangères, conseillers étrangers et personnels militaires et étrangers demeurant au Cambodge, ainsi que leur armes, munitions et équipements seront immédiatement retirés du Cambodge et n'y seront pas renvoyés ..."
 Que faut-il entendre par forces étrangères ? Le "Concise Oxford dictionnary" édition 1990,consulté par M. K. L. Bindra, ancien Président de la Commission Internationale de Contrôle (C.I.C.) au Cambodge, donne au mot "FORCES" la signification suivante : c'est un "corps organisé de personnes, spécialement soldats,police ou travailleurs". Partant de cette définition, M. Bindra développe un raisonnement suivant : un corps organisé placé sous le contexte del'article 8 en question, n'est autre chose que "les immigrants et colons vietnamiens qui sont encore au Cambodge". Ils y sont venus non de leur propre gré mais emmenés et dirigés par les troupes d'invasion et d'occupation de Hanoï qui leur attribuaient" des terres fertiles, des maisons, des usines dans le but de coloniser le Cambodge". Il est grand temps que la Communauté internationale et le Conseil de sécurité à L'ONU réexaminent la situation politique au Cambodge et admettent que les mots "frorces étrangères" concernaient non seulement les troupes vietnamiennes mais aussi toutes les formes de forces, notamment les colons vietnamiens qui sont en grand nombre et submergent le Cambodge, alors que les hommes de troupes s'étaient déjà tous volitalisés en se cachant ou en se camoufflant dans les diverses organisations militaires,policières ...etc du régime de Phnom Penh.
Dans un communiqué du 11 décembre 1992, le Front National de Libération du Peuple Khmer a précisé qu' "au cours des réunions de négociation à Pattaya en Thaïlande,un général-Expert des Forces onusiennes a été déplacé pour faire un exposé sur la question, c'est-à-dire sur ce qu'il fallait comprendre par forces étrangères". Selon lui, note le communiqué, les forces étrangères, telles qu'elles sont définies par l'Accord de Paris, sont composées d'une multitude d'éléments armées ou non ou dissimulés dans le pays".
Ainsi, il est clair que l'expression "forces étrangères employées dans l'article 8 de l'Accord de Paris comprend non seulement les hommes de troupes dans le sens classique des termes mais aussi les civils organisés en groupes, colonies ou sous toutes autres formes spéciales ou particulières dans un but bien déterminé; en l'occurence l'invasion, l'occupation et la vietnamisation du Cambodge. Ces deux formes de forces, militaires et civiles, ont été en effet, dès le début de leur intervention, étroitement et inextricablement combinés par les stratèges de Hanoï de manière telle que leurs actions, déclenchées simultanément et savamment orchestrées sur le terrain ont eu pour résultat de placer le pays envahi et occupé dans une position dite "irréversible". Ce qui explique aussi qu'en temps record, les colons, évoluant dans le sillage des troupes d'invasion, ont réussi à s'implanter par dizaines de milliers dans diverses parties du territoire jugées stratégiques tant du point de vue militaire que sur le plan économique.
Maintenant que les militaires en uniformes ont disparu du paysage cambodgien tout en étant cependant présents soit en s'intégrant dans les forces locales, soit tout simplement camouflés ou fondus dans la masse de colons, ceux-ci peuvent être vus et reconnus partout et par tout le monde. Cette présence des colons vietnamiens nous inquièten et et irritent de plus en plus les cambodgiens de tous les milieux, sauf les marionnettes de Hanoï et ce, d'autant plus que le nombre de ces colons ne cessent d'augmenter de quelques centaines de milliers dès la première occupation à plusieurs millions quelques années plus tard. A cette cadence et si personne n'y prend garde, l'équilibre démographique du Cambodge sera définitivement rompu en faveur des vietnamiens. Et c'est ce que recherche précisément Hanoï. Dès lors qui pourra empêcher ce qui reste du pays KHMER de subir le même sort que son ancienne partie méridionale devenue aujourd'hui le Sud Vietnam ou Vietnam du Sud ?
Cette ruée ininterrompue ne semble néanmoins susciter la moindre préoccupation de la communauté internationale, pas plus d'ailleurs qu'à l'ONU elle même et encore moins au niveau du Conseil de Sécurité de l'ONU ! Nous avons l'impression qu'on cherche à ruser avec l'article 8 de l'Accord de Paris et avec l'opinion en feignant de considérer les vietnamiens venus s'installer au Cambodge comme des immigrants à caractère économique ... Est ce les gouvernements successifs de Phnom Penh depuis 1993, après les élection sous le contrôle de l'UNTAC (APRONUC) était (en fait) un agent de l'immigration vietnamienne au Cambodge ?.


Nous ne sommes ni racistes ni xénophobes! Et nous voulons vivre en paix avec nos voisins, en l’occurrence les vietnamiens et avec le respect mutuel de bon voisinage!
Mais le vietnam a envahi le Cambodge tout en introduisant des millions de vietnamiens pour, plus tard accaparer le Cambodge par la majorité vietnamienne.
Nous ne voulons absolument pas voir le Cambodge transformé silencieusement en territoire vietnamien!
Le vietnam doit respecter l’Accord de Paris du 23 Octobre 1991 par l’article 8. Il doit retirer toutes ses forces dont ces colons du territoire Cambodgien!
Est-ce que cette demande nous caractérise t-elle comme raciste et xénophobe?


*********************************************************************Au Cambodge, la crise politique se nourrit du sentiment antivietnamien

10 janvier 14 - Depuis les élections législatives de l’été dernier, le Cambodge vit au rythme des soubresauts politiques, des manifestations de mécontentement et de la colère sociale qui attisent un sentiment antivietnamien.Phnom Penh, Anne-Laure Porée/InfoSud - Sur la route de Veng Sreng, une zone industrielle implantée en banlieue de Phnom Penh, l’armée cambodgienne a réprimé le 3 janvier dans le sang une grève des ouvriers de la confection textile. « La pire violence d’Etat depuis quinze ans », selon l’organisation de défense des droits de l’Homme Licadho. Faisant foule autour d’un ouvrier blessé qui n’a pas un sou en poche pour se rendre à l’hôpital, les gens du quartier, encore secoués par deux jours et une nuit de révolte, s’insurgent. « Ils nous ont tiré dessus comme sur des chiens. Ceux qui ont tiré sont des Youn, ce ne sont pas des Cambodgiens » clame une ouvrière. « Ne dis pas Youn, dis Vietnamiens », corrige une jeune femme. « Non ! Ce sont des Youn ! Le gouvernement envoie les Youn nous tirer dessus. » La colère est froide et le sentiment antivietnamien brûlant.

Au fil de la crise politique que traverse le pays depuis les législatives de juillet 2013, ce sentiment resurgit. Les électeurs ont exprimé dans les urnes leur ras-le-bol d’un parti au pouvoir depuis trois décennies, incarné par l’autoritaire Premier ministre Hun Sen. Le coup de semonce électoral portait le message des innombrables familles qui ont perdu leur terre dans des conflits fonciers, qui s’enlisent dans la pauvreté, que la corruption, l’impunité, le népotisme ou l’arrogance des riches exaspèrent. Ils ne supportent plus de voir dilapidées les ressources du pays. De fait, pouvoir économique et pouvoir politique sont aux mains des mêmes cercles, les hommes d’affaires sont parfois députés ou sénateurs.

Relents xénophobes
L’opposition, le Parti du sauvetage national (PSN), a conquis ses électeurs sur ce terreau d’une réalité quotidienne difficile en proposant un programme d’augmentation des salaires, des retraites et des soins gratuits pour les plus démunis et en réveillant le sentiment national des Cambodgiens aux relents parfois xénophobes. Ainsi les discours des dirigeants ciblent des cas de compagnies vietnamiennes accaparant les terres et défrichant la forêt, sans s’attarder sur l’ampleur des cas chinois. Ils prétendent que le site d’Angkor, symbole de la nation, est sous contrôle vietnamien.

Ils dénoncent également une immigration illégale qui fait courir un risque de déséquilibre démographique puis d’annexion territoriale. Ils surfent alors sur la peur historique des Cambodgiens d’être envahis, sur cette angoisse viscérale, et sur le souvenir des années 1979-1989 pendant lesquelles les troupes vietnamiennes ont occupé le pays après avoir chassé le régime khmer rouge. Le thème de l’invasion fait recette. “Il y a 3 millions de Vietnamiens au Cambodge” assure Theara, étudiant en relations internationales, incapable de sourcer ce chiffre pris sur Youtube et qui correspondrait au cinquième de la population.

Dans une lettre ouverte le 12 décembre, Ou Virak, président du Centre cambodgien pour les droits de l’Homme, s’élève contre l’emploi du terme “Youn” par Sam Rainsy, leader du PSN : « Blâmer les Vietnamiens et le Vietnam pour les problèmes auxquels le Cambodge fait face aujourd’hui est à la fois dangereux et une perte de temps. » Dans une réponse datée du 23 décembre, Sam Rainsy se défend de tout racisme et de faire des Vietnamiens les boucs-émissaires des problèmes cambodgiens. « Le PSN ne s’oppose en aucune façon au Vietnam et au peuple vietnamien, mais à la politique actuelle du gouvernement vietnamien à l’égard du Cambodge », assure-t-il. Pour autant, la rhétorique du chef de l’opposition attise le sentiment antivietnamien et accentue la frustration d’une frange de la population.

Aucune réforme significative

Face à l’opposition et au mécontentement social, le Premier ministre Hun Sen ne réagit pas. Il n’entend pas le changement réclamé par la population. Il remanie à peine son gouvernement précédent lequel n’enclenche aucune réforme significative. Des fils de caciques du parti sont recyclés dans l’appareil d’Etat après leur échec aux élections. A l’heure où l’opposition fait monter le sentiment antivietnamien et mène des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de la capitale en demandant son départ, Hun Sen se rend en visite officielle au Vietnam. « Il est allé prendre ses ordres à Hanoï », répétaient les Cambodgiens en se souvenant que sa carrière politique avait démarré à la chute des Khmers rouges. La contestation du dirigeant politique va de pair avec le fait qu’il passe toujours pour l’homme des Vietnamiens, malgré son rapprochement avec la Chine.

La récente répression contre les ouvriers semble indiquer que le parti au pouvoir se raidit, se replie sur lui-même, se coupe de sa base populaire qui faisait son nom : Parti du peuple cambodgien (PPC). Beaucoup s’interrogent sur ses capacités de réformes en interne et sur l’issue de cette crise. Mais combien, comme Ou Virak, travaillent-ils à mettre fin à cette obsession vietnamienne qui hante le Cambodge depuis si longtemps et resurgit à chaque crise politique ?

Pour lire d’autres articles sur un des thèmes abordés ici, utiliser la fonction «  recherche avancée »


Saturday, September 12, 2015

All Khmer must be strong like dejkun Son Hai don't be afraid arh kwak Hun Sen if you afraid you our Khmer people will be like Khmer Krom country and or like Champa country.
Posted by Khmer Snaeha Jeat on Thursday, September 10, 2015

Autopsy of a Cambodian ElectionAutopsy of a Cambodian Election

How Hun Sen Rules

Friday, September 11, 2015

The Phnom Penh Post on September 11, 2015


The Phnom Penh Post on September 10, 2015


លោកប៉ាធានម៉េចទៅហើយវប្បធម៌សន្ទនា?
ម៉េចមិនជួយដោះសកម្មជនដែលបំរើលោកប៉ាធានផង!
វាមិនខុសពីកម្មករដែលស្លាប់នៅវេងស្រងទេលោកប៉ាធាន!

ល្មមដឹងខ្លួនហើយ!
Tuesday, September 8, 2015


Le Cambodge subit la déforestation la plus rapide au monde

Posted on 7 septembre 2015 in A LA UNELe Cambodge détient désormais un triste record mondial, celui de la perte de la couverture forestière la plus rapide de ces 13 dernières années, selon une étude publiée le 2 septembre par Global Forest Watch.
Cette plate-forme en ligne, initiée par le World Resources Institute, utilisent les données satellitaires de l’université du Maryland, aux Etats-Unis, et de Google, mises à jour tous les huit jours.
Au total, révèle Global Watch Forest, la planète a perdu plus de 18 millions d’hectares de forêts pour la seule année 2014, soit une surface égale à deux fois celle du Portugal.
A eux seuls, les pays tropicaux ont perdu plus de la moitié de ce total, soit 9.9 millions d’hectares de couverture arborée, une superficie aussi grande que le territoire de la Corée du Sud. Mais, et c’est là un phénomène nouveau, 62% de ces pertes ont eu lieu dans des pays autres que le Brésil et l’Indonésie, contre 47% en 2001.
Le Cambodge est le pays où la perte de la couverture arborée a augmenté le plus rapidement depuis 2001,  au rythme de 14, 4% par an, comme l’atteste le tableau ci-dessous, établi par le World Resources Institute.
En 2014, la superficie de forêt disparue au Cambodge y est quatre fois plus importante que celle constatée en 2001. Entre 2001 et 20013, 1, 447 739 millions d’hectares de forêt ont été éradiqués sur un total de 9 millions d’hectares recensés en 2000. L’année 2010 a été la plus destructrice avec 237 875 hectares d’arbres coupés.
Depuis, la tendance s’est infléchie mais reste à des niveaux très élevés puisque 177 969 hectares de forêt ont encore été rayés de la carte en 2013 (voir ici la carte interactive permettant de mesurer l’ampleur de ce recul).
Cette situation particulièrement préoccupante est due en grande partie à la conversion des forêts naturelles en plantations d’hévéas. En avril dernier, des chercheurs ont établi «une forte corrélation» entre déforestation et hausse du prix du caoutchouc sur le marché mondial.
C’est aussi ce que démontre le World Resources Institute en croisant les données de Global Forest Watch et de la Banque mondiale ( graphique ci-dessous).

Mise en corrélation de la perte de la couverture arborée au Cambodge et des prix des cours mondiaux du caoutchouc.
 On remarque ainsi que les prix du caoutchouc (en rouge) étaient à la hausse en 2010 , atteignant des sommets en 2011 pour redescendre jusqu’en 2014. Au Cambodge, sur la même période, la perte de la couverture arborée a suivi ces fluctuations, la déforestation étant au plus haut en 2010 pour s’atténuer jusqu’en 2014.
Mais c’est aussi l’ensemble des pays du Mékong (Vietnam, Cambodge Laos, Birmanie et Thaïlande) qui est touché par cette déforestation. De 2001 à 2014, le taux moyen de perte de la couverture arborée de ces pays est cinq fois plus important que dans le reste des tropiques.

Krystel Maurice

សុំនិយាយផង! ដោយលោក លី-ឌៀប


Thursday, September 3, 2015

Hin Sithan : Who killed khmer peopleCochinchine

https://drive.google.com/folderview?id=0B5sULeuaGA6yfmJuVVhjX3BtdDRNckdQcDJ0TWpWUHNRcllocngzU3ZrU0ZMVUw0QUZXdk0&usp=sharing


Seylanote ៖ យួនត្រូវ<ខ្ជាក់>កោះត្រល់ជាអាមាស់

https://drive.google.com/file/d/0B5sULeuaGA6yaW1CWkNLSEo0M0U/view?usp=sharingហេតុ​អ្វី​បានជា​គណបក្សប្រឆាំង​មិន​ប្តឹង​ឲ្យ​មានការ​ពិនិត្យ​អំពី​ធម្មនុញ្ញភាព​សន្ធិសញ្ញា​កំណត់ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​វៀតណាម​ ?
Posted by DTN7 on September 2, 2015

ថ្នាក់ដឹកនាំ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ដែល​ជា​គណបក្ស​នយោបាយ​ប្រឆាំង​ដ៏​ធំ​តែ​មួយ​គត់​ និង​មាន​អាសនៈ​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋ​សភា​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ នីតិកាល​ទី​៥​ ធ្លាប់​បាន​ និង​បន្ត​ប្រកាន់​ជំហរ​របស់​ខ្លួន​អះអាង​ថា​ សន្ធិសញ្ញា​បំពេញ​បន្ថែម​រវាង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​សាធារណរដ្ឋ​សង្គមនិយម​វៀតណាម​ ទៅ​លើ​សន្ធិសញ្ញា​កំណត់ព្រំដែន​រដ្ឋ​ឆ្នាំ​១៩៨៥​ ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​សម្តេច​ ហ៊ុន​ សែន​ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ និង​លោក​ ផា​ន​ វ៉ា​ន់ខា​យ​ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​សង្គមនិយម​វៀតណាម​ នា​ថ្ងៃ​ទី​១០​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០០៥​ នៅ​ទីក្រុង​ហាណូយ​ ប្រទេស​វៀតណាម​នោះ​ គឺ​ធ្វើ​ឲ្យ​កម្ពុជា​បាត់បង់​ទឹកដី​ ។​ លើស​ពី​នេះ​ មជ្ឈដ្ឋាន​ជា​ច្រើន​ទៀត​ក៏​បាន​អះអាង​ដែរ​ថា​ សន្ធិសញ្ញា​បំពេញបន្ថែម​រវាង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​សាធារណរដ្ឋ​សង្គមនិយម​វៀតណាម​ ទៅ​លើ​សន្ធិសញ្ញា​កំណត់ព្រំ​ដែន​ឆ្នាំ​១៩៨៥​ គឺ​មិន​ស្រប​ទៅ​នឹង​ឯករាជ្យ​ អធិបតេយ្យ​ បូរណភាព​ទឹកដី​ អព្យាក្រឹតភាព​ និង​ឯកភាព​ជាតិ​ របស់​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ដូច​មាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​មាត្រា​២​ និង​មាត្រា​៥៥​ នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ (​ប្រើប្រាស់​ផែនទី​ខុស​ខ្នាត​)​ ។​ ប៉ុន្តែ​ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ មជ្ឈដ្ឋាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​បាន​តាមដាន​ដំណើរការ​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក​ កម្ពុជា​-​វៀតណាម​ បាន​ចោទ​ជា​សំណួរ​ថា​ ហេតុ​អ្វី​បានជា​អ្នកតំណាង​រាស្ត្រ​មក​ពី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ មិន​ប្តឹង​ទៅ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ ឲ្យ​មានការ​ពិនិត្យ​អំពី​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​សន្ធិសញ្ញា​កំណត់ព្រំដែន​កម្ពុជា​ -​វៀតណាម​ តាម​នីតិវិធី​ ដើម្បី​ចង់បាន​ចម្លើយ​ពី​ស្ថាប័ន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ថា​ តើ​សន្ធិសញ្ញា​កំណត់ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​វៀតណាម​ នោះ​ស្រប​ ឬ​មិន​ស្រប​នឹង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ?​ តើ​អាច​មាន​អាថ៌​កំបាំង​អ្វី​ដែរ​ឬទេ​ ?
​ប្រការ​៣​ ចំណុច​ទី​១​ និង​ចំណុច​ទី​២​ នៃ​សន្ធិសញ្ញា​បំពេញបន្ថែម​រវាង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​សាធារណរដ្ឋ​សង្គម​និយម​វៀតណាម​ ទៅ​លើ​សន្ធិសញ្ញា​កំណត់ព្រំដែន​រដ្ឋ​ឆ្នាំ​១៩៨៥​ ដែល​បាន​ក្លាយជា​ច្បាប់​ និង​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជក្រម​លេខ​ន​ស​/​រកម​/១១០៥/០៣៩​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០០៥​ បាន​ចែង​ថា​ "​ដើម្បី​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ដល់​ការងារ​បច្ចេកទេស​សម្រាប់​សម្រួល​ដល់​ ដំណើរការ​ ការងារ​ខណ្ឌសីមា​ និង​បោះ​ង្គោ​ល​ព្រំដែន​គោក​ ភាគី​គូ​សន្យា​ទាំង​ពីរ​បាន​ឯកភាព​គ្នា​ ៖​ ១-​ក្រុម​ជំនាញ​បច្ចេកទេស​នៃ​ភាគី​នីមួយៗ​នឹង​ពិនិត្យ​ និង​ធ្វើការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ជា​ឯកតោភាគី​នៃ​ការ​ចម្លង​ឡើង​វិញ​ នូវ​ខ្សែ​ព្រំដែន​ពី​ផែនទី​ Bonne​ ខ្នាត​ ១/១០០.០០០​ របស់​ក្រុម​ភូមិសាស្ត្រ​ឥណ្ឌូចិន​ អម​សន្ធិសញ្ញា​កំណត់ព្រំដែន​រដ្ឋ​ឆ្នាំ​១៩៨៥​ មក​លើ​ផែនទី​ UTM​ ខ្នាត​ ១/៥០.០០០​ អម​សន្ធិសញ្ញា​កំណត់ព្រំដែន​រដ្ឋ​ឆ្នាំ​១៩៨៥​ ។​ …,​ ២-​ភាគី​វៀតណាម​នឹង​ជួយ​ភាគី​កម្ពុជា​បោះពុម្ព​ឡើង​វិញ​នូវ​ផែនទី​ UTM​ ខ្នាត​ ១/៥០.០០០​ ចំនួន​៤០​ផ្ទាំង​ ដែល​មាន​ឋានលេខា​ដូច​គ្នា​នឹង​ផែនទី​ UTM​ ខ្នាត​ ១/៥០.០០០​ អម​សន្ធិសញ្ញា​កំណត់ព្រំដែន​ឆ្នាំ​១៩៨៥​ ជា​៥​ច្បាប់​ ។​"​ ។​ ពោល​គឺ​ សន្ធិសញ្ញា​កំណត់ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​វៀតណាម​ បាន​ផ្តោត​លើ​ការ​ប្រើប្រាស់​ផែនទី​ UTM​ ខ្នាត​ ១/៥០.០០០​សឹង​ទាំងស្រុង​ ។​
​ដោយឡែក​ មាត្រា​២​ នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ បាន​ចែង​ថា​ "​បូរណភាព​ទឹកដី​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ មិន​អាច​រំលោភ​បាន​ដាច់ខាត​ក្នុង​ព្រំដែន​របស់​ខ្លួន​ ដែល​មាន​កំណត់​ក្នុង​ផែនទី​ខ្នាត​ ១/១០០.០០០​ ធ្វើ​នៅ​ចន្លោះ​​ឆ្នាំ​១៩៣៣-១៩៥៣​ ហើយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទទួលស្គាល់​ជា​អន្តរជាតិ​ នៅ​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​១៩៦៣-១៩៦៩​ ។​ "​ ។​
​អនុលោម​តាម​មាត្រា​២​នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ ដែល​ជា​ច្បាប់​កំពូល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ដូច​មាន​ចែង​ខាងលើ​ គឺ​បាន​បង្ហាញ​ថា​ ការ​ប្រើប្រាស់​ផែនទី​ខ្នាត​១/៥០.០០០​ នៅ​ក្នុង​សន្ធិសញ្ញា​កំណត់ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​វៀតណាម​ ទាំង​ឆ្នាំ​១៩៨៥​ក្តី​ ទាំង​ឆ្នាំ​២០០៥​ក្តី​ មិន​ស្រប​ទៅ​នឹង​មាត្រា​២​នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ស្តី​ពី​បូរណភាព​ទឹកដី​ ដែល​កំណត់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ផែនទី​ខ្នាត​ ១/១០០.០០០​ នោះ​ទាំងស្រុង​ ។​
​មាត្រា​១៤១​ថ្មី​ កថាខណ្ឌ​ទី​១​ និង​មាត្រា​១៤២​ថ្មី​ នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ បាន​ចែង​ថា​ "​ក្រោយ​ពី​ច្បាប់​ណាមួយ​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ ព្រះមហាក្សត្រ​ ប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា​ ប្រធានរដ្ឋសភា​ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ ចំនួន​មួយ​ភាគ​បួន​ តំណាងរាស្ត្រ​ចំនួន​មួយ​ភាគ​ដប់​ ឬ​តុលាការ​ អាច​សុំ​ឲ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​អំពី​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ នោះ​ ។​ …​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ក្នុង​មាត្រា​ណា​ដែល​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ប្រកាស​ថា​ មិន​ស្រប​នឹង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ មិន​អាច​យក​ទៅ​ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ ឬ​យក​ទៅ​អនុវត្តន៍​បាន​ឡើយ​ ។​ សេចក្តីសម្រេច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ ជា​សេចក្តីសម្រេច​បិទផ្លូវ​តវ៉ា​ ។​ "​ ។​
​ដូច្នេះ​ បើ​យល់​ឃើញ​ថា​ ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​អនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​សន្ធិសញ្ញា​បំពេញបន្ថែម​រវាង​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​សាធារណរដ្ឋ​សង្គមនិយម​វៀតណាម​ ទៅ​លើ​សន្ធិសញ្ញា​កំណត់ព្រំដែន​រដ្ឋ​ឆ្នាំ​១៩៨៥​នោះ​ មិន​ស្រប​ទៅ​នឹង​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ​ជា​ច្បាប់​កំពូល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ត្រង់​ការ​ប្រើប្រាស់​ "​ផែនទី​ខុស​ខ្នាត​"​ អាច​សង្ស័យ​នាំ​ឲ្យ​មានការ​បាត់បង់​ទឹកដី​កម្ពុជា​ ហេតុ​អ្វី​បានជា​អ្នកតំណាង​រាស្ត្រ​មក​ពី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ មិន​ព្រម​ប្តឹង​ទៅ​ស្ថាប័ន​ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​ ឲ្យ​មានការ​ពិនិត្យ​អំពី​ធម្មនុញ្ញភាព​សន្ធិសញ្ញា​កំណត់ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​ វៀតណាម​ ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​លុប​ចោល​ ឬ​មោឃភាព​សន្ធិសញ្ញា​កំណត់ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​វៀតណាម​ ឆ្នាំ​២០០៥​ក្តី​ ឬ​ឆ្នាំ​១៩៨៥​ក្តី​ ?​ ហេតុ​អ្វី​អ្នកនយោបាយ​ចាប់អា​រម្មណ៍​នឹង​ការ​និយាយ​ ឬ​ជជែក​គ្នា​អំពី​ផែនទី​ក្លែងក្លាយ​ ហើយ​បែកគំនិត​ឈាន​ប្រុង​ទៅ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​មាត្រា​២​នៃ​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ​ ?​ ឬ​ក៏​ថ្នាក់ដឹកនាំ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ឈ្វេងយល់​ឃើញ​ថា​ ស្ថាប័ន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ជា​ស្ថាប័ន​មិន​ឯករាជ្យ​ និង​លម្អៀង​ទៅ​ខាង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ដែល​ជា​គណបក្ស​នយោបាយ​កាន់កាប់​អំណាច​ ទើប​មិន​ព្រម​ប្តឹង​ ឬ​មិន​ទាន់​ដល់​ពេល​ត្រូវ​ប្តឹង​ ?​ ឬ​ក៏​អាច​មាន​អាថ៌​កំបាំង​នយោបាយ​អ្វី​ផ្សេង​ទៀត​ ?
​សង្ឃឹមថា​ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ក្តី​ ឬ​នៅ​ពេល​អនាគត​ខាង​មុខ​ឆាប់ៗ​ក្តី​ កម្ពុជា​នឹង​មាន​អ្នកនយោបាយ​គិតគូរ​អំពី​ផលប្រ​យោជន៍​ជាតិ​ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពិត​ប្រាកដជា​ចម្បង​ ចូលរួម​ដឹកនាំ​ប្រទេស​ជាតិ​ទាំងមូល​ឲ្យ​ស័ក្តិសម​មានឈ្មោះ​ថា​ "​ជា​អ្នកនយោបាយ​ជាតិ​"​ មិនមែន​ "​ជា​អ្នកនយោបាយ​ដូរ​បាយ​ ដូរ​បុណ្យស័ក្តិ​ និង​ដូរ​អំណាច​"​ ទៅ​ចុះ​ !​ ៕​