Friday, January 2, 2015

COPIE DES RAPPORTS DE VOA-DECEMBER 30, 2014

ស៊ីលុយហ៊ុនសែន គឺក្បថជាតិ!
ក្បថជាតិគឺទោសដល់ប្រហារជីវិត!

រង្ស៊ី និង សុខា ហ៊ានឆ្លើយទេ?


No comments: