Wednesday, December 24, 2014

យួនចូលស្រុកហើយ ...===========================================================================អាចមន៏ពីរដុំទៀត

សម័យដៃចោរ គ្រាន់តែទីប្រឹក្សាក៏មានយសស្មើរដ្ឋមន្ត្រី!

អាចមន៍ ពីរដុំទៀត! គឺជាការកំប្លុកកំប្លែងឬ?
ពួកប្រជាបាត់ដី កញ្ជះយួន!


Friday, December 19, 2014

ហេយ យួននៅពេញស្រុកខ្មែរហើយមិននាំគ្នានិយាយ!
សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស២៣តុលា១៩៩១ ម៉េចមិននាំគ្នានិយាយ?
ពួកអាក្បថជាតិ សង្គ្រោះចោរ!
ចូលសភាបង្គ្រប់ទឹកឲ្យហ៊ុន-សែន!


=====================================================================
១៩ធ្នូ២០១៤
Friday, December 12, 2014


Cambodge: des milliers de manifestants pour la journée des droits de l'Homme
AFP- Publié le - Modifié le
Des milliers de Cambodgiens ont manifesté mercredi, à l'occasion de la journée internationale des droits de l'Homme, pour réclamer la libération de militants du droit de la terre emprisonnés.
Parmi quelque 3.000 manifestants, des moines bouddhistes et des militants du droit de la terre venus des quatre coins du pays se sont réunis devant le parlement à Phnom Penh.
"Arrêtez de recourir à la force et à la violence" contre les manifestants réclamant l'arrêt des expulsions, demande une pétition lancée par les manifestants, dont plusieurs tenaient des portraits des militantes condamnées mi-novembre à des peines d'un an de prison ferme.
Leur tort: avoir manifesté leur opposition à un projet foncier mené par un sénateur proche du pouvoir dans le quartier de Boeung Kak, où des milliers de familles ont été expulsées.
Le Premier ministre Hun Sen, au pouvoir depuis près de trente ans, réprime par la force toute opposition, des ouvriers du textile aux opposants politiques.
Des centaines d'ouvriers du secteur textile, qui ont mené d'importantes grèves et manifestations au début de l'année pour réclamer de meilleurs salaires, se sont joints à la manifestation.
Début janvier, au moins quatre civils avaient été tués lorsque la police avait ouvert le feu sur des ouvriers en grève.
Leurs syndicats ont obtenu du gouvernement une hausse du salaire mensuel minimal dans ce secteur clef de l'économie cambodgienne, porté à 128 dollars (102 euros), en deça néanmoins des attentes de nombre d'entre eux.


Wednesday, December 10, 2014

Thank You Scott Neeson!

In the post below Scott Neeson made a comment :
“Hi Bunthoeut and thank you for highlighting my Facebook post on the grandmothers.

The most liked Facebook post is another post and also about Cambodia's grandparents. This post seems to have struck a chord, in Cambodia and other countries. The "likes" are 149,000 and 6,276 "shares. Maybe a record number.

https://www.facebook.com/scottneesonccf/photos/pb.588767697910269.-2207520000.1418022641./650584865061885/?type=3&theater

There is clearly a sense of empathy and concern about the elderly here.

Best
Scott
I reply to Scott : I have no word to say but Thousand of Thanks for helping Khmer Children and GrandMa in need. I wish you a good luck and Cambodian people needs the people like you to help them. Cambodian children are the future of Cambodia. It was their rights to have school, to have roof to live, to eat enough and medicare . That is the fundammental rights to be a people of the world.
I invite Khmer people and all Khmer association to join Scott Neeson for his project to give to Khmer Children and Khmer GrandMa in need their life, their better life.
Again Thank.
Bunthoeut


Well, the October 12th post about the grandparents is the most liked, talked about and shared posting ever. 27,000 likes and growing fast.
When you see this reaction and read the comments, you can see that Cambodia has the heart and soul to make a better society.
And from the comments from other countries, there is no doubt that the isolation and devaluing of the elderly is a global concern.
For those overseas, you will soon be able to sponsor a grandmother, covering the monthly expenses that include rice, a stipend (about $8 a week), medical costs, weekly blessing ceremonies, travel expenses, and other incidentals. We also promise to help cover their funeral costs. For these elderly women, it is important to know that your departure from this world will be dignified, your journey assisted by the monks and the cost not imposed on those who remain behind.
As a side note, one of my personal projects this year was to provide each grandmother with a large framed portrait for their funerals, and smaller framed versions for their children, grandchildren and the many generations that follow.
The cost of a Grannie sponsorship will be around $60 a month. All funds will be used for the grandmothers and the junior leaders who help care for them.
Many people remarked that the situation here was sad and pitiful. Very insightful. If you are OK being a spectator to these unnecessary situations, then that's fine and you will undoubtedly move onto a happier post. ("America's Got Talent" has lots a happy images and not too many words).
However if your pity extends to empathy and a desire to help, then take the first step. The only obstacles are those you create.
If you are Khmer, then you don't need money to make a difference: the couple in the October 12th posting would appreciate the simple knowledge that someone cares about them. If you spent an hour with them, then you would leave wiser and they would feel more valued. If there is heavy lifting to be done, then take on that burden. If you can afford a kilo of rice or some clean drinking water, then you have already made a difference.
But this isn't about me or CCF. You don't need to send us money and you don't need someone between you and the many poor, isolated and neglected old people here. Make your own connection, in your own area, with those you have seen, pitied but not yet acted.
Yes, you can point to those who have lots of money but don't give at all. Or those with the power to help but without care or pity. If you compare yourself with them, you have already given up.
Don't measure yourself against those who could easily help but choose not to. This is about you, your heart and soul, and you need to measure yourself against the other good people in this world.
Or as Buddha said. "However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them?"


រង្ស៊ីជួយជាតិ ឬ ក្បថជាតិ?

ជួយជាតិយួន ក្បថជាតិខ្មែរ!


Scott Neeson

I (Ong Bunthoeut) invite all Khmer for Help GrandMa in need!ចង់ក្អួតពេលស្តាប់អាសមរង្ស៊ីបោកប្រជាជាតិខ្មែរ!
អាចំកួតហ្លួងក្បថជាតិ!
អាប៉ាធានមេបោក បញ្ឆោតប្រជាជាតិខ្មែរ!
អាចំកួតប៉ាធានសមរង្ស៊ី មេបោកធ្វើប្រជាភិថុត!

អាក្បថជាតិខ្មែរ កញ្ជះហ៊ុនសែន បំរើយួន!


Phnom-Penh Post December 10, 2014Monday, December 8, 2014


Earlier this year, karaoke parlour singer, Sam Yin, 29, was shot dead by a police officer.

The officer escaped - but then resurfaced in August as a free man. He had reached a deal, it was reported, with the court, which closed the case after he paid $1,500 (£960) to Sam Yin's relatives.
"I heard about the compensation, but I can't confirm it," Takeo province's deputy police chief Suon Phon said in September.
Officers could only be dispatched to apprehend the suspected killer when the court issued an arrest warrant, the deputy police chief said, adding this week that he has yet to receive one.
"I don't know what happened because everything has been done at the provincial court."
In Cambodia, a small cash payment is often the most people can hope for when the rich and powerful are involved - and cases such as Sam Yin are far from unique.
Shootings of women in Cambodia's entertainment sector were so frequent in 2006 that an opposition MP wrote to the defence and interior ministries demanding prosecutions.
In the weeks prior to his letter, police officers and soldiers had shot and wounded three beer promotion workers and a karaoke singer in separate incidents.
In one of those cases, a soldier shot a woman because she was too slow to bring ice for his drink.
Responding at the time, Defence Minister Tea Banh said the incident had been dealt with.
"Both the victim and my officials have a mutual understanding," he told a local newspaper, using the euphemism for paying cash compensation to circumvent justice.
'Gentle' friend
On a quiet Sunday morning in Takeo town, singer Lak Youry has a few hours free before returning to work at the karaoke parlour where she worked with Sam Yin.


Sam Yin "was very gentle", the 22-year-old said, recounting how they had gone to the beach the day her friend was killed.
The police officer, Sin Pov, 48, was furious that Sam Yin, his mistress, had gone on the day trip without his permission.
Three witnesses told of seeing the officer kick at the metal door to the tiny concrete room where Sam Yin lived with her 10-year-old son.
Sam Yin would not unlock the door until the officer cooled down. He stopped kicking. She unbolted the door and within seconds there was a gunshot.
The office was last seen walking from the room, getting on his police motorcycle and driving away.
Lak Youry said that authorities with guns were part of the karaoke scene.
"Most policemen don't do anything. They just have their guns but don't take them out. Some, when they are drunk, are very noisy and a little crazy," she said.
A touch of fear, and keeping it under control, was part of the job, added Yong Srey Pov, 25, another singer.
Escaping justice?
Impunity enjoyed by the rich and powerful helps explain a lack of public trust in Cambodia's judicial and law enforcement institutions.
Anti-corruption monitor Transparency International reported in 2013 that Cambodia's judiciary "was perceived to be the most corrupt institution out of 12 public institutions reviewed".
Police officers fared no better. Bribery of officers was "widespread across the country," Transparency reported, noting that 65% of respondents reported paying a police office a bribe in the previous 12 months.
In a 24 September statement to the UN Human Rights Council in Geneva, UN human rights envoy to Cambodia Surya Subedi said the list of impunity cases was "long and growing".
"Little has been done to bring perpetrators to justice," he said.
It is not just the rural karaoke clubs that are affected - famous entertainers have also been targeted.
Cambodia's Royal Ballet star Piseth Pilika was shot and killed in 1999.
In 2003, popular singer Touch Srey Nich was left paralysed after a shooting attack that also killed her mother. Another singer, Pov Panhapich, was left paralysed by a gunman's bullets in 2007.

No one has ever been held accountable for the attacks, which police commonly attribute to "revenge".
Among the public, rumours swirl of political motives or affairs with powerful officials and retribution by their vengeful wives.
More widely, a list of impunity cases should also include garment factory protesters killed by the security forces earlier this year, victims of a grenade attack on an opposition party rally in 1997, widespread land grabbing from the poor, and victims of hit-and-runs involving the rich and connected.
'No justice'
National Police spokesman Lieutenant General Kirth Chantharith denies there is a culture of impunity in Cambodia.
"Culture' means everybody is happy to do it. It means the police and the court like to do it," he said. "I accept it is happening. But it is the fault of individuals. The government does not allow it to happen."
Sar Mora, president of the Cambodia Food and Service Workers' Federation, has set up a hotline workers in the entertainment sector can call for help after an incident.
The union helps to prepare complaints for prosecution - but often that is as far as it goes, because the victims do not want to take on the rich.
"They do not believe or trust that they will get justice," he said. "They just accept money and go away."
British lawyer Richard J. Rogers is now seeking to internationalise the issue of impunity. He has asked the International Criminal Court to investigate Cambodia's "ruling elite", alleging "systematic land grabbing" over 14 years that has "adversely affected" some 770,000 Cambodians.
Government officials have dismissed the complaint, saying the figures are inaccurate and the facts erroneous.
Mr Rogers said the ICC "is the Cambodian people's last resort to obtain justice and escape the cycle of human rights abuses and impunity".
"There is no real avenue for Cambodian victims to obtain fair and meaningful justice in Cambodian courts when cases are brought against the ruling elite," he said.
Chhai Veasna, 45, who lives a few doors from the room where Sam Yin was killed in March, agreed.
"If I can say it bluntly: there is no justice," he said. "We feel very sorry that the woman was killed and [the police officer] got away free."
(Additional reporting by Van Roeun and Phorn Bopha)