Saturday, June 28, 2014

News ទស្សនៈសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក 28-06-2014


វិទ្យុបដិវត្តន៏ផ្កាឈូក ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨មិថុនា ២០២៤

នាយករដ្ឋមន្ត្រីចោរហ៊ុនសែនបានបញ្ចុះតំលៃលិខិតឆ្លងដែនពីជិត១៥០$មកត្រឺម៤$ ពលករខ្មែរត្រូវចំណាយ៤៩$បន្ថែមទៀត  ដើម្បីអាចចូលប្រទេសថៃនិងមានសិទ្ធិធ្វើការងារ ។ សូមស្តាប់ វិទ្យុបដិវត្តន៍ ផ្កា ឈូក ថ្ងែទី ២៨/​ មិថុនា/ ២០១៤។ 

សូមស្តាប់សេចក្តីអធិប្បាយរបស់ លោក​ អ៊ូ ចល។ 
សូមស្តាប់ វិទ្យុបដិវត្តន៍ ផ្កា ឈូក ថ្ងែទី ២៨/​ មិថុនា/ ២០១៤។ 
សូមចុច: http://www.khmerlotusrevolution.com
សូមអរគុណ!

Radio Khmer Lotus du Samedi 28 Juin 2014

Hun Sen, le 1er Ministre khmer voleur a abaissé les frais de  passeport d'environ 150US$ à 4US$. Pour avoir le droit de travailler en Thaïlande, des migrants  khmers devraient encore débourser  environ 49US$. Ecoutez  La  Radio Khmer  Lotus Revolutiondu 28 Juin  2014,  via Internet.
La  Radio Khmer  Lotus Revolution
du 28 JUIN  2014,  via Internet.


Chers Tous,
Hun Sen, le 1er Ministre khmer voleur a abaissé les frais de  passeport d'environ 150US$ à 4US$. Pour avoir le droit de travailler en Thaïlande, des migrants  khmers devraient encore débourser  environ 49US$. Ce fut une bonne nouvelle pour les travailleurs migrants, mais ce n'est pas la politique d'emploi pour le Cambodge. C'est une grande occasion pour ouvrir les yeux des Cambodgiens sur la trahison des leurs dirigeants concernant l'indépendance du Cambodge, son intégrité territoriale, des concessions des terres agricoles,  la pollution de l'environnement, la vietnamisation de l'administration khmère,  des colons vietnamiens qui sont actuellement à la source d'innombrables problèmes internes khmers dont  le manque et la perte d'emploi, l'anarchie et l'insécurité sociales, le  développement économique sources  d'inégalités sociales, la corruption,  la sante publique,  la jeunesse, des élections truquées par la présence de vietnamiens détenteurs de cartes d'électeurs, des querelles raciales, culturelles etc… Hun Sen le traitre n'ose pas y affronter! La nation devra faire la Grande Révolution Khmère du Lotus pour  d'abord chasser Hun Sen du pouvoir, ensuite chasser des envahisseurs vietnamiens et puis y changer de régime politique. En effet, le Cambodge n'a jamais  pu  avoir l'occasion de changer ni de régime ni de dirigeants par le peuple, et cela depuis 1979,  végétant  toujours sous le dictateur Hun Sen, fantoche du Vietnam, soit déjà depuis plus de 35 ans et depuis  plus de 22 ans sous la 2nde monarchie marionnette! Le Cambodge continue donc d'accumuler des tas de problèmes sans avoir  le temps ni le courage de les résoudre. Ce royaume mourra de cette  dictature et  de l'annexion vietnamienne. En effet, Hun Sen n'osera pas jeter  des millions de vietnamiens illégaux hors du Cambodge comme le fait actuellement le général Payuth Chan Ocha vis-à-vis des migrants khmers illégaux! Pour ce faire, la nation khmère devra d'abord renverser Hun Sen. Le CNRP (Parti de la collaboration avec des voleurs) se prépare, hélas,  pour entrer au parlement voleur le mois de juillet prochain par trahison contre la volonté des électeurs. Pour le CNRP, ce qui lui importe  ce sera la restructuration mensongère et inutile du NEC, la parité du pouvoir avec le PPC et la possession  d'une chaine TV et non le respect de la volonté des électeurs ou le changement des dirigeants du pays. Il accepte donc des résultats volés et truqués lors  des élections du 28 juillet 2013 (68 sièges pour le PPC et 55  pour le CNRP). C'est donc le rêve brisé  du peuple cambodgien qui ne verra pas de sitôt la  lumière au bout du tunnel. Car le CNRP devient ainsi le collaborateur avec le traître et  voleur du peuple cambodgien!
Le porte-parole  de l'Ambassade du Vietnam au Cambodge qui a osé affirmer que la Cochinchine ou Kampuchéa Krom n'appartenait jamais  au Cambodge et que la France ne l'a pas octroyé au Vietnam le 4 juin 1949,  ne présentera pas d'excuses publiques à la communauté khmère du Kampuchéa Krom.  M. Thach Setha organisera un séminaire sur la Cochinchine, le 6 juillet à Phnom Penh au  siège de son association pour rassembler  des document de l'histoire et en montrera aux ambassades à travers le monde.  Pendant ce temps, Var Kim Hong , le traître, a annoncé que le comité mixte khméro vietnamien de frontière procédera à l'installation des bornes de frontière dans la province de Svay Rieng, et n'autorisera ni aux journalistes ni aux législateurs khmers d'en informer le public ni de les vérifier. Ce Comité est de compétence technique, ne travaillant pas pour la popularité  à  l'instar des partis politiques, affirma  Var Kim Hong. Mais ces techniciens suspects n'ont-ils pas obéi aux politiciens vietnamiens envahisseurs et dirigeants khmers valets de Hanoi? Si ce comité ad hoc  travaille en cachette, c'est qu'il le fait dans la trahison des intérêts nationaux khmers.  Le Cambodge  pourra prétendre à la récupération légitime du Kampuchea krom. En effet, depuis février 1917 jusqu’à novembre 1991, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques fut formée par quinze états dominés  par la Russie. Depuis Novembre 1991, la plupart de ces états vassaux ont déjà récupéré leur indépendance et souveraineté. Il en fut  de même pour environ une   dizaine d'états annexés dans l'union des Républiques yougoslaves qui se sont retrouvés souverains et indépendants. Trois facteurs ont été nécessaires pour que ces états puissent accéder à leur indépendance.
1/ La volonté de se débarrasser de la tutelle colonialiste étrangère.
2/ La lutte populaire pour l'indépendance nationale par tous les moyens.
3/ La lutte par la voie diplomatique et internationale.
Concernant le Cambodge et Kampuchéa Krom, la nation khmère y arrivera si elle aura réussi à mettre des traitres comme Hun Sen,  Chea Sim,  Heng Samrin, Keat Chhon, Sok An, Hor Nam Hong etc…  hors du pouvoir!
 (Evènements de la semaine: Des travailleurs migrants khmers légaux ou illégaux continuent d'arriver par dizaines de milliers à la frontière khméro thaïlandaise.  Le PPC a distribué des tracts demandant aux migrants transportés dans des bus à Poi Pet de ne pas croire aux propagandes  intéressées du CNRP. Ce furent des manipulations visant à récolter des intérêts politiques sur la misère des travailleurs migrants. Le gouvernement s'est targué d'avoir déjà dépensé plusieurs millions de dollars pour le transport et la réinstallation des migrants dans leurs provinces d'origine. Le PPC et le CNRP ne devraient pas exploiter le malheur des migrants khmers en ces temps difficiles!  Toute la nation khmère a le droit et le devoir d'aider librement ses compatriotes rapatriés selon leurs possibilités et moyens financiers, en marge des aides obligatoires dues et assurées par le gouvernement khmer!…)
Le Parti du sauvetage des voleurs (PSVou CNRP) est en train de trahir la volonté du peuple cambodgien, par son entrée  dans l'Assemblée nationale prévue en Juillet 2014. Ce qui compte pour le CNRP, ce sont la restructuration du CNE, une possession d'une chaine  TV octroyée  par Hun Sen, des postes de vice-président de l'Assemblée nationale, de présidents ou  vice-présidents des commissions… et non l'indépendance du Cambodge ou le respect de la volonté des électeurs. Bref, tout se passe exactement comme Khmer Lotus Revolution l'avait prévu dans ses analyses prédisant   que le CNRP devenait  le PSV ou TRP (Thief Rescue Party) puis CTP (Treator's Collaborationist Party) et enfin TP (Traitor Party). Depuis déjà un an, des milieux politiques ont utilisé des termes employés par Khmer Lotus Revolution comme TRP, TCP, TP… pour qualifier le CNRP !  Nous avons également qualifié le CNRP de parti du Chien à queue enroulée ou du Chien nain, par allusion aux adages dans la culture khmère, car nous voulons attirer l'attention de toute la nation khmère sur la légèreté politique et l'inutilité du CNRP face aux trois grands dangers de mort créés  par le PPC traitre à la nation. En plus, nous avons qualifié des supporteurs invétérés de ce parti comme d'insectes éphémères qui d'ores et déjà ont leurs ailes mouillées ou  en sont dépourvus. La nation toute entière prie pour ne pas les voir de sitôt avec de nouvelles  ailes de peur qu'ils s'envolent et se dirigerontnt à nouveau vers ces mêmes  sources  lumineuses mortelles. Actuellement, Sam Rainsy, Kem Sokha, Sar Kheng et Hun Sen … jouent  AYAY Chlong Chloeuy, YIKER ou  LOKHON BASSAC pour que le peuple khmer croie en ce qu’il l'entend et les voit jouer. En réalité, par l’illusion et l’hypnose, ils sont en train de rouler le peuple khmer pour servir leur maitre Ho Chi Minh,  utilisant le roi marionnette Sihamoni comme outil et tremplin  pour réaliser leurs ambitions personnelles en trahissant  leur pays et leur peuple. En effet :
 1/   Hun Sen du PPC travaille déjà plus de 35 ans pour la colonisation vietnamiennes du Cambodge.
2/   Sam Rainsy du CNRP travaille déjà plus de 22 ans pour  protéger la 2e monarchie marionnette de Hanoi.
Au Cambodge, Hun Sen et le PPC ont été vaincus  ou enterrés à plusieurs reprises. Mais, à cause d'ambitions personnelles des dirigeants khmers égarés souvent  royalistes et acolytes flagorneurs, ils  ont pu, hélas,  ressusciter de leurs cendres. Exactement, comme des arbres et animaux dans le Sahara africain qui, sur le point de mourir, ont pu  reprendre vie à la tombée inattendue  des pluies rafraîchissantes. C'est donc avec la collaboration égoïste, suspecte de trahison contre la volonté du peuple khmer que Hun Sen a pu refaire surface, cette fois-ci, pour venir respirer de l'air  par le nez, et murmurer de sa bouche qu'il est en train de diriger le Cambodge. Dans l'impasse politique actuelle, le Premier Ministre voleur Hun Sen  est ressuscité de sa mort, osant même se moquer  de la  position  changeante  de Sam Rainsy relative à sa confiance d'aujourd'hui et à sa  non-confiance d'hier en CNE. Malheureusement, Sam Rainsy l'a bien méritée cette riposte cinglante, car il n'a pas eu de position ferme , osant trahir  ouvertement la volonté du peuple en  négociant  des pouvoirs et postes avec Hun Sen.
 En entrant à l'Assemblée Nationale contre la volonté du peuple, le CNRP contribuera à renforcer  le pouvoir de Hun Sen et abandonnera ainsi toute idée de libération du Cambodge de la colonisation vietnamienne! Que pourra-t-il faire en entrant à l'AN? En effet, le 29 Mai 2014, en dépit du boycott par les 11 sénateurs du Parti Sam Rainsy, le Senat de Hun Sen PPC a pu adopter sans problèmes le projet de lois voté il y a quelques jours par l'Assemblée nationale. L'Accord de Paris du 23 Octobre 1991 est  toujours en vigueur depuis  plus de 22 ans stipulant  que le Cambodge doit être indépendant et jouir de  la démocratie. Quand ce peuple khmer se décidera-t-il de chasser le dictateur Hun Sen par tous les moyens pour recouvrer l'indépendance et la démocratie? Le peuple khmer a surnommé Hun Sen de  Premier Ministre voleur et traître! Si le CNRP osait trahir la volonté du peuple pour entrer à l'Assemblée Nationale et reconnaitre le parlement, le gouvernement et le 1er ministre voleurs actuels, le CNRP deviendrait le parti de sauvetage des voleurs et de collusion avec des traîtres.  Suite aux émeutes et protestations  au Vietnam, contre la présence de la Chine sur les Archipels  de Paracelse,  saccageant, pillant et incendiant des  usines, des Chinois ont fui le Vietnam par milliers  pour se réfugier au Cambodge.  L'Archipel de Paracelse leur appartiendrait par sa proximité au Vietnam, affirment des insurgés! Et pourquoi le Vietnam, se trouvant  à 50 kms  de Koh Tral (ou Phu Quoc), l'a-t-il annexée, alors que cette  ile est située  à 16 kms du Cambodge? Il est temps pour les Cambodgiens de se lever contre la colonisation vietnamienne et pour revendiquer l'Indépendance de leur pays!
La situation des droits de  l'homme continue de se dégrader: la municipalité de Phnom Penh continue de clôturer le Park de la démocratie et certains  bâtiments du royaume par des fils barbelés.  Hun Sen, le traitre, le dictateur et  le valet de Hanoi, est malade et devient un chien enragé mordant le peuple qui s'est manifesté contre son autorité de 1er ministre voleur, dans un  royaume où le parlement, le  gouvernement et le roi …  sont devenus des institutions  légalisant sa dictature. Le peuple khmer ne devrait plus laisser ce 1er ministre malade et enragé continuer à diriger le pays  dans la folie pour  servir Hanoi son maitre,  comme il l'a fait  depuis déjà plus de 35 ans!
La Révolution khmère du Lotus voit deux forces très dangereuses face à face: le peuple khmer dont jeunesse, bonze, fonctionnaire, ouvriers, commerçants, cultivateurs et victimes de toutes les catégories, d’un côté qui gagnera et, de l’autre, le PPC soutenu par la Chine et le Vietnam avec la complicité du CNRP, qui perdra ! La Révolution khmère du Lotus est  avec  le peuple et s’est mis corps et âme  à la disposition du Conseil National de Transition, Pour :
1/ Libérer le Cambodge de la Colonisation Vietnamienne
2/ Abattre le Régime Dictatorial PPC-Hun Sen
3/ Afin d’Installer des Institutions Indépendantes pour la Démocratie!
Le Peuple khmer ne devra plus compter sur la Politique politicienne de leurs  dirigeants  dont ceux du CNRP complices de la trahison. Il ne devra plus Compter sur des Promesses toujours non tenues  depuis 35 ans faites par le PPC Hun Sen. Il devra Combattre jusqu’à la Victoire par tous les moyens: c’est son Droit. Les Grands Problèmes khmers sont restés sans réponse, dont :
1/ Colonisation Vietnamienne au Cambodge
2/ Dictature Hun Sen-PPC
3/ Démocratie.
Il est  Temps pour le Peuple cambodgien dont la jeunesse… de Prendre en main son Destin, se Lever, se Sacrifier pour Mettre Fin à la Colonisation Vietnamienne et Mettre Hun Sen Hors du Pouvoir : pour l’Indépendance du Cambodge, la Liberté et la Démocratie! Le Peuple Khmer ne pourra pas réaliser ces Objectifs en laissant la 2nde Monarchie en Place : jusqu’ici,  le Régime Hun Sen-Voleur, cette 2e monarchie et le CNRP ont tous servi et renforcé la colonisation Vietnamienne au Cambodge !  
Au Cambodge, il y a  3 logiques politiques:
1/ La logique d’esclavede Hanoi incarnée par Hun Sen et le PPC
2/ La logique de sauvetage de la 2nde monarchie khmère représentée par Sam Rainsy Kem Sokha et le CNRP.
3/ Et la Logique  de libération du Cambodge et de renversement de la dictature de Hun Sen, élaborée par la Révolution Khmère du  Lotus et le Conseil National de Transition.
Sam Rainsy et Hun Sen, dans cette 2nde monarchie ne veulent ni ne peuvent  libérer le Cambodge et son peuple pour l’indépendance, la liberté et la démocratie. La 2nde monarchie du roi marionnette Sihamoni et ses deux partis politique n’ont pas de vision pour libérer leur pays. Tout cela est dû  à ce que le Cambodge demeure toujours un état inconstitutionnel, de non droit  et voleur, avec des tribunaux non indépendants, à la solde du dictateur Hun Sen. La Révolution Khmère du  Lotus et le Conseil National de Transition (CNT) réaffirment que toutes négociations  doivent  viser trois objectifs nationaux: mettre des colons Vietnamiens hors du Cambodge pour  son indépendance, renverser Hun Sen le dictateur et y instaurer la démocratie !
La négociation illégitime entre le CNRP et le CPP a déjà résolu  90% des problèmes. Par ruse du PPC, de nouvelles élections législatives devront avoir lieu vers la fin de ce 5e mandat en  février 2018 ! Laissant ainsi impunément le voleur Hun Sen continuer la 5e législature comme si de rien n’était.
Pour guérir ces trois cancers khmers dont la vietnamisation, la dictature du régime PPC Hun Sen et le manque de la démocratie, le peuple khmer devra  faire la révolution dans le cadre du Conseil National de Transition ! Par des manifestions tsunami pour que Hun Sen  tombe ! Quand le peuple khmer devra-t-il se lever? Très exactement le moment où le CNRP prêtera serment devant le roi marionnette Sihamoni ou le jour où le CNRP et le PPC entreront à l’Assemblée Nationale! Ou bien, le moment où tout le peuple aura été fin prêt pour faire la révolution! Devra-t-il utiliser  des armes ? Oui, ce sera le tsunami de non-violence dans sa conception première, mais par expérience et par précaution, il devra avoir des armes pour se défendre, dont le couteau, la hache, le bâton, la houe, des banderoles, des fils, des stylos, des crayons, du riz, de la nourriture, des poissons, de la viande, du prahok, des médicaments pour pouvoir résister longtemps jusqu’à la victoire !  
En effet, aux yeux et à la barbe de la communauté internationale, Hanoi est en train d’annexer le Cambodge: par le déversement de ses colons civils et militaires pour s’y implanter, par l’annexion des iles de Koh Tral (ou Phu Quoc )…, des eaux maritimes, des terres  frontalières…sans aucun respect de l’Accord de Paris du 23 Octobre 1991.   Peuple Cambodgien (civils, militaires, bonzes, agriculteurs, commerçants, fonctionnaires, jeunesse, victimes…), seuls des combats par tous les moyens pourront vous  apporter  la Victoire : C’est votre Droit.
Vu  le Cambodge a une Assemblée Nationale  et un Gouvernement  de Voleurs dont le 1er Ministre est Voleur. La Nation Khmère devra faire la Révolution du Lotus par tous les moyens (grèves, manifestations, boycotts, non-coopération, désobéissance civile généralisée … avec armes, stocks de nourritures et de médicaments  par expérience et par précaution). Elle verra de Nouvelles Elections, après la Victoire de la Révolution du Lotus, après l'adoption du nouveau régime par le référendum, la création des institutions indépendantes, sous l’Autorité du Conseil National de Transition (CNT),  dans un délai de 2 à 3 ans!​​​​  Par Boycott, par grèves, par Manifestations-Tsunamis, par la non-Coopération et par la Désobéissance Civile Généralisée,  le Cambodge et son Peuple gagneront, car leurs revendications (Indépendance, Liberté & Démocratie…) sont Légitimes… ! Plus de 44 ans après l’évènement du 18 mars 1970, le message du Maréchal Lon Nol et du prince Sirik Matak reste toujours actuel  pour que tout le peuple khmer se lève de nouveau pour mettre   Hanoi hors du Cambodge.
Peuple Cambodgien (de l’intérieur et d’Outre-mer) & Jeunesse Khmère : Levez-Vous! Faites la Révolution khmère du Lotus.  Dans le cadre du Conseil National de Transition et non derrière un parti politique!
En Exerçant des Pressions Nationales et Internationales,
En Bloquant tout Fonctionnement de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement Khmers Voleurs !
Ensemble, Nous Gagnerons !

Ecoutez  La  Radio Khmer  Lotus Revolutiondu 28 Juin  2014,  via Internet.
Cordialement

Merci

Radio Khmer Lotus on Saturday 28 June 2014

Hun Sen, Thief Prime Minister Khmer has reduced Passport fees from about 150 US$ to 4 US$. To have Work Permit in Thailand, Khmer Migrants have to pay about 49 US$ more. Listen to Radio Khmer Lotus Revolution June 28, 2014 via Internet
Radio Khmer  Lotus Revolution
On JUNE  28, 2014,  via Internet.

Dear all,
Hun Sen, Thief Prime Minister Khmer has reduced Passport's fees from about 150 US$ to 4 US$. To have Work Permit in Thailand, Khmer Migrants have to Pay about 49 US$ more. It's good news. But it's not the Policy of Employment in Cambodia. On the contrary, there was an opportunity for Cambodians to  Open their eyes over Problems such as khmer Leaders' Treason,  Country's Independence, its Territorial Integrity, Land Concessions, Environmental Pollution, Vietnamizatiion of Khmer Administration, Vietnamese Settlers that are  Sources of Innumerable Problems such as  the Lack and the Loss of Employment, Anarchy and Social Insecurity, Economic Development Producing Social Inequalities, Corruption, Public Health, Youth Jobless, Rigged Elections due to Presence of Vietnamese Holders of Electoral Cards, Racial and Cultural Row etc… Indeed, Cambodia still have no Right for Regime and Leader's Change since more than 35 years under Hun Sen Puppet of Hanoi , and more than 22 years under 2nd Monarchy. Cambodia continues to crumble under Lack of Opportunity for Regime and Leaders' Change. This Kingdom will die under Vietnamese Annexation and Hun Sen's Dictatorship. Hun Sen Dares not throw Millions of Illegal Viet Settlers out of Cambodia following the example of General Prayuth Chan Ocha against Illegal Cambodian Migrants! To achieve this Purpose, Cambodians have first to Topple Hun Sen.  CNRP (Thief Rescue Party) is ready to attend thief Parliament next July by Treason against Electors Accepting the Rigged Electoral Results (68 Seats for CPP and 55 seats for CNRP). For CNRP, what Matters is NEC's Useless Restructuration, Power Parity, Ownership of a TV Channel, but not Respect of Khmer Will or Change of Khmer Leaders. CNRP Accepts Rigged Elections of July 28, 2013 and will Collaborate with CPP. It's the Broken Dream of Khmer People that wouldn't see the light at the end of tunnel!
The Spokesperson of Vietnamese Embassy to Cambodia, who Dares Declare Cochin china has been never Belonged to Cambodia and  France had never Cut  this Territory to Vietnam on June 4, 1949. He will not Demand Excuse from Khmer Krom Association. Mr. Thach Setha will Organize a Seminar over Kampuchea Krom Territory, on July 6, 2014 in Phnom Penh at  his Association's Address to pick up historic Documents  of Cochin china and Hand out  later to all Embassies over the world. In the Meantime, Traitor Var Kim Hong has Announced    Khmer Viet Frontier Joint Committee will Secretly Install frontier Posts in Svay Rieng Province. Without Presence of Journalists or Lawmakers: Because Joint Committee is not the Political Parties aiming  to Gain  Popularity. Indeed, the Committee has Obeyed to Vietnamese and Khmer Leader Puppets of Hanoi. It Works to Legitimate the new khmer Viet Borders Line. Working Secretly Means Treason of Khmer National Interests. Cambodia has the right to Recuperate Kampuchea krom. Indeed, since February 1917 to November 1991, Union of Soviet Socialist Republics has been formed by 15 states dominated by Russia. Since 1991, most of the 15 states have recuperated their independence and sovereignty.  Alike them, the dozen of states in former Republic of Yugoslavia have received independence and Sovereignty.
Three Factors were necessary for those States to Obtain Independence.
1/ The Will to Overthrow the Protection of Foreign Colonialist.
2/ Popular Struggle by all Means for National Independence.
3/ Diplomatic and international Struggle.
Khmer Nation will Achieve this Goal if they will have arrived to Overthrow Traitors  like Hun Sen, Heng Sam Rin, Chea Sim, Keat Chhon, Sok An, Hor Nam Hong, Var Kim Hong, etc…
 (Week news: Khmer Migrant Continued to arrive by thousands onto Khmer Thai Border. CPP have Demanded Khmer Migrants transported in Buses in Poi Pet not to believe all Pledges of CNRP aimed to Gain Political Sympathy. At Poipet, there have been insane competition to take advantage from rescue images of hundreds of thousands Khmer worker repatriated from Thailand. Khmer Government has prided itself on helping them to be transported and reinstalled in their provinces of origin by spending several millions US$. CPP and CNRP should not exploit   Khmer workers misfortune in their difficult times. khmer nation have  right and duty to rescue their khmer compatriots  in accordance with  their  possibilities, in addition to aids due and assured by khmer government!…)
CNRP is betraying Khmer People Will, by Attending National Assembly next July 2014. What Matters for CNRP is  the NEC's Uncertain Restructuring , a TV channel offered by Hun Sen, Positions as National Assembly's deputy-president and Commission's presidents or  deputy-presidents … not Cambodia's independence or  respect for voters' will. In short, it's exactly happening as Khmer Lotus Revolution had told in its analyses asserting CNRP or TRP (Thief Rescue Party) has become CTP (Traitor's Collaborationist Party) and then TP (Traitor Party). Political analysts have propagated words used by Khmer Lotus Revolution for examples TRP (Thief Rescue Party), CTP (Traitor's Collaborationist Party), TP (Traitor Party)… to Qualify CNRP!  Sam Rainsy, Kem Sokha, Sar Kheng  and Hun Sen are Playing AYAY Chlang Chloeuy, YIKER or  LOKHON BASSAC in their Roles in Order that Khmer People  Watch them and Believe in them. In real, by Delusion and Hypnosis, they have been Misleading Khmer People and Serving their Master Ho Chi Minh, Using the Puppet King as Tool and Springboard to Achieve their Personal Ambitions and Betray their Country and People. Indeed, Sam Rainsy and Hun Sen, in this 2nd Monarchy, wouldn’t and Couldn’t Liberate Cambodia and its People for Independence and Democracy. CNRP has already Become the Party of Treason along with  Hun Sen CPP. The Crazy King’s Regime and the two Parties Crazy about King have no  Vision of Country’s Liberation. Indeed :
1/   Since already more than 35 years, CPP's Hun Sen has consolidated Vietnamese  colonization in Cambodia.
2/   Since already more than 22 years, CNRP's Sam Rainsy has protected the 2nd Monarchy Puppet of Hanoi.
In Cambodia, Hun Sen and CPP have disappeared several times. But, thanks to Personal ambitions of Khmer politicians royalists and sycophants, they have had been brought back to life. Exactly, like trees and animals in African Sahara, which, on the point of death, have revived in the unexpected and refreshing rains. In brief, due to selfish collaboration suspected of Treason against khmer will, Hun Sen rises to the surface, this time,  to come and respire and  mutter he  legally governs Cambodia. In political Impasse, Thief Prime Minister Hun Sen has resuscitated by mocking Sam Rainsy's changeable position over NEC: non confidence in legislative elections and total confidence in sub national ones. Sam Rainsy has deserved it, because he has no firm position daring openly betray Khmer will and negotiating powers and posts for future collaborations against Khmer Nation. Indeed, on May 29, 2014, in spite of boycott by 11 Senators of Sam Rainsy's  Party, Hun Sen CPP's Senat has adopted, without problems, the draft law voted recently by Thief National Assembly. Do Opposition Parliamentarians (Senators and Deputies ) will have the courage to all together Resign  to Prompt Unconstitutionality of the current thief regime, Create political impasse so that isolated Hun Sen CPP will be forced  to choose itself popular consultations and anticipated elections  to save Cambodia? Paris Agreement of October 23, 1991  in effect since 22 years  stipulated that Cambodia has to be independent and  democratic. When will Khmer People overthrow Dictator Hun Sen for Independence and Democracy?
Hun Sen has been Nicknamed Thief and Traitor by Khmer People. If CNRP Attends National Assembly to Legalize Khmer Parliament, to Recognize Thief Prime Minister Hun Sen, It will become the Thief Rescue Party (TRP) or the Collusion with Traitors Party (CTP). After  Protests in Vietnam by angry insurgents against Chinese Occupation of  Paracelsus islands by Burning, looting and ransacking Chinese Factories in Vietnam, Chinese residents and Investors have fled to Cambodia, by Thousands. The Archipelago of Paracelsus belongs to Vietnam due to its proximity to Vietnam, rioters said! On the contrary, why Vietnam, Situated at 50 km from Koh Tral (or Phu Quoc), has Annexed this isle located at 16 km from mainland of Cambodia? It's Time for Cambodians to Rise up for Cambodia's Independence, against Vietnamese Colonization! The Situation of Human Rights have Worsened: Phnom Penh Municipality has closed Democracy Park and other State Buildings by Barbed Wires.
Hun Sen, Khmer Traitor and Hanoi's Puppet, has become a Mad Dog biting his People demonstrating against his Authority of Thief PM in the Kingdom of Thief Parliament, Thief Government, and Thief King Legalizing Hun Sen's Dictatorship. Khmer People should not let this Mad Thief Prime Minister to Continue to rule this State and Serve his Master Hanoi as he already did for more than 35 years. Khmer Lotus Revolution sees two very dangerous Forces face to face: Khmer People in one Side that will win; CPP Hun Sen with China and Vietnam, Supported by CNRP, in the other, will Loss.
Khmer Lotus Revolution Puts itself at Transitional National Council’s Disposal. In order to:
1/ Liberate Cambodia from Vietnamese Colonization.
2/ Overthrow Dictatorial Hun Sen Regime
3/ To Install Independent Institutions for Democracy!
Khmer Nation have to Rebel by all Means, by Tsunami Demonstrations and Strikes… Like Different People in the World!   Humanity have always Conquered their Rights by Fierce Fights. Khmer Nation Should Take Examples from Those People. Indeed: the End justifies all means. Khmer Nation must no more let CPP Hun Sen Lead Cambodia,  even for 3 or 6 months or a year!
Seeing that Key Khmer Problems Remain without Response:
1/ Vietnamese Colonization of Cambodia
2/  Hun Sen CPP's Dictatorship
3/  Democracy
It’s Time for Khmer Nation to Take their Destiny in their Hands, Rise Up, Sacrifice, Chase Vietnamese Colonization from Cambodia and Overthrow Dictator Hun Sen: for Independence, Liberty and Democracy! They Have to Struggle until Victory with all Means by  Tsunami Demonstrations and Strikes…: That is their Rights! They won’t achieve these Goals by Keeping 2nd Monarchy and Thief Hun Sen CPP’s Regime in Place: Because They Help Vietnam Colonize Cambodia, since 22 Years (for 2nd Monarchy) and 35 years (for CPP)!  
In Cambodia, There are 3 Political Logics:
1/ Hanoi Puppet’s  Logic embolden by Hun Sen CPP.
2/ 2nd Khmer Monarchy Rescue Logic  Defended by Sam Rainsy and CNRP.
3/ Cambodia Liberation Logic Elaborated by Khmer Lotus Revolution and Transitional National Council.
Indeed, Sam Rainsy and Hun Sen, in this 2nd Monarchy, wouldn’t  and Couldn’t Liberate Cambodia and its People for Independence and Democracy. CNRP has already Become the Party of Treason along with  Hun Sen CPP. The Human Rights in Cambodia are Getting Worse and Worse.   All these Facts were Happening Due to Cambodia which remains a State of non-Law, Unconstitutional and a Thief State where Courts are ruled by CPP. Khmer Lotus Revolution and Transitional National Council (TNC) have reaffirmed all Negotiations Must Target Three national Objectives:  Getting Vietnamese settlers out of Cambodia for its Independence, Toppling the Dictator Hun Sen and Installing Democracy! Under the nose of international community, Vietnam has been Annexing Cambodia since more than 35 Years: by the Overflow of Vietnamese Settlers in this Neighboring Country and by Annexation of Khmer Island Koh Tral (or Phu Quoc )…, Maritime Waters and Frontier Lands… by Contravening Paris Agreement of October 23, 1991.
To Heal these three Khmer Cancers (Vietnamese Colonization, Hun Sen CPP Dictatorship and the Lack of the Democracy),  Khmer People Must Wage Revolution in the frame of Transitional National Council (TNC) so that Hun Sen Staggers and Drops.  When Khmer People have to Stand Up? Exactly, When CNRP and CPP will have attended the National Assembly! Or, When the People will be ready for Revolution! Or When there will Be the Coup to Overthrow Hun Sen ! Will Khmer People Have to Use Arms? Yes, There will Be non-violent Tsunami by Original Conception, but by Experience and Precaution, they can Use Arms for Self Defense such as knifes, axes, Sticks, hoes,  banners, Threads, Pens, Pencils, Rice, Foods, Fishes, Meats, Prahok and Medicine  to Resist long time till Victory !  
Currently, Hun Sen, the Vietnam’s Puppet has been imposing his Dictatorship over this 2nd Monarchy.  Thief Rescue Party (TRP aka CNRP ) has  Continued its Negotiations with the Thief Hun Sen CPP to Restructure NEC.! The Supreme Will of Khmer People is the Step-down of Hun Sen and the End of Vietnamese Colonization in Cambodia! Khmer Nation has to Exert Pressure on CNRP to Stop Negotiation with CPP!    CNRP will be caught in the Trap put by Vietnamese, Chinese and Khmer Rouge Communists.
Illegitimate Negotiations between CNRP and CPP have Resolved already 90% of Problems. By Tricks of CPP, alas, new Legislative Elections will be Held by Hun Sen CPP by the End of 2018, allowing Thief Hun Sen Continue his new 5th Mandate as if nothing had happened. Khmer People do have not to Trust CPP Puppet of Hanoi who did never Respect their Promises since already 35 years. CNRP has been Committing Treason against Khmer People Will !
Khmer People Do has no Confidence in CNRP! They have to Exert Pressure on CNRP to Stop Negotiation with CPP! 44 years later, the Message of Marshal Lon Nol and Sirik Matak Remains True and Pathetic so that Khmer people should Stand up again and Put Hanoi out of Cambodia. 
​​         Khmer Nation Must not Cooperate with Traitor CPP-Hun Sen in order to precipitate their fall! They Should Wage Khmer Lotus Revolution. Seeing that Cambodia Currently has Thief National Assembly, Thief Government and Thief Prime Minister, the Transitional National Council (TNC) Is Legitimate and Necessary to Manage Revolution. If Khmer Nation (in the Country and Overseas) Wage Khmer Lotus Revolution, They Will Win!
​​         In Virtue of Paris Peace Agreement of October 23, 1991, only  by Lotus Revolution that Khmer Could :
1/  Liberate Cambodia from Vietnamese Colonization
2/  Overthrow Dictatorial Hun Sen Regime
3/  To Install Independent Institutions for Democracy !
There will be New Elections only after Lotus Revolution’s Victory, after Adopting new Regime, Installing Independent Institutions for Free Elections: Under the Rule of Transitional National Council (TNC)!​​ Khmer People will get what they have asked after Khmer Lotus Revolution’s Victory in the Frame of Transitional National Council, in the period of two or  three years.  Cambodia and its People will Win: their Demands (Independence, Liberty and Democracy…)​​ are Legitimate…Only Tsunami Demonstration, Non-Cooperation, Strikes and Generalized and Permanent Civil Disobedience could Save  Cambodia! Cambodian People and Youth! Wake Up! And Wage Khmer Lotus Revolution! Under the rule of Transitional National Council (TNC), not under  the will of any Political Party. By Exerting National and International Pressures,
By Blocking the Functioning of Thief National Assembly and Thief Government ….
All Together, We Will Win!

Listen to  Radio Khmer Lotus Revolutionon June 28, 2014, via Internet.
Best regards

Thanks