Saturday, May 31, 2014

រង្សីអើយ បាតុកម្មដើម្បីអ្វី? ដោយយឹមកិច្ចសែ

បើខ្ញុំវិញ ខ្ញុំថា ៖ រង្សីអើយ ... ! ចុះចេញទៅ ...!Sihanouk, the traitor by Lok Ly Diep
Document historique - Historical document (Ly Diep)

វិទ្យុបដិវត្តន៍ ផ្កា ឈូក ថ្ងែទី ៣១ ​ឧសភា ២០១៤

លោកវនពៅនិងសកម្មជន២២នាក់ ដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅព្រៃផ្លុងជាង៤ខែមកហើយបានត្រូវតុលាការភ្នំពេញដោះលែងនៅថ្ងៃ៣០ឧសភា២០១៤នេះ។ ក្នុងរឿងជាប់គាំងនយោបាយនៅកម្ពូជា ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីចោរហាក់កំពុងងើបពីស្លាប់ ហើយហ៊ាននិយាយចំអកឡកឡឺយឲ្យសមរ៉ាំងស៊ីថាជាបុគ្គលមានយោបល់ប្លែកៗ៖ ម្តងថាមិនទទួលស្គាល់ គជប ម្តងថាទទួលស្គាល់ គជប!  សូមស្តាប់ វិទ្យុបដិវត្តន៍ ផ្កា ឈូក ថ្ងែទី ៣១/​ ឧសភា/ ២០១៤។  
វិទ្យុបដិវត្តន៍ ផ្កា ឈូក
ថ្ងែទី ៣១ ឧសភា ២០១៤

សូមស្តាប់សេចក្តីអធិប្បាយរបស់ លោក​ អ៊ូ ចល។ 

សូមស្តាប់ វិទ្យុបដិវត្តន៍ ផ្កា ឈូក ថ្ងែទី ៣១/​ ឧសភា/ ២០១៤។ 


សូមអរគុណ!Radio Khmer Lotus du 31 Mai 2014

Le 30 mai 2014, le Tribunal de Phnom Penh a  libéré  23 activistes des droits de l'homme dont Vorn Peou, emprisonnés à Trapeang Phlong depuis plus de 4 mois. Dans l'impasse politique actuelle, le Premier Ministre voleur Hun Sen  paraît ressuscité de sa mort, osant se moquer  de la  position  changeante  de Sam Rainsy relative à sa confiance d'aujourd'hui et sa  non-confiance d'hier en CNE. Ecoutez  La  Radio Khmer  Lotus Revolutiondu 31 Mai  2014,  via Internet

La  Radio Khmer  Lotus Revolution
du 31 Mai 2014,  via Internet


Chers Tous,
Dans l'impasse politique actuelle, le Premier Ministre voleur Hun Sen  paraît ressuscité de sa mort, osant se moquer  de la  position  changeante  de Sam Rainsy relative à sa confiance d'aujourd'hui et sa  non-confiance d'hier en CNE. Sam Rainsy l'a ainsi bien mérité, car il n'a pas eu de position ferme, en osant trahir ouvertement la volonté du peuple et  négocier des pouvoirs et postes avec Hun Sen, pour une collaboration suspecte de trahison contre la Nation. Que fera le  CNRP, après? Entrer à l'Assemblée Nationale contre la volonté du peuple ou la boycotter et  rester avec le peuple pour renverser Hun Sen et libérer d'abord le Cambodge de la colonisation vietnamienne? Ce sera peut-être la décision historique  du CNRP que tout le pays attendait  depuis déjà plus de 10 mois! En effet, le 29 Mai 2014, en dépit du boycott par les 11 sénateurs du Parti Sam Rainsy, le Senat de Hun Sen PPC a pu adopter sans problèmes le projet de lois voté il y a quelques jours par l'Assemblée nationale. Ces sénateurs et députés de l'opposition auront-ils le courage de démissionner collectivement pour déclencher  l'inconstitutionnalité du régime voleur actuel, créant ainsi l'impasse politique et l'isolement du PPC Hun Sen, obligeant ce dernier à se choisir une solution politique par des consultations populaires et/ou  élections nationales anticipées, pour sauver le Cambodge?
 (Evènements de la semaine: En Egypte, des élections présidentielles se sont déroulées sans la participation des Frères Musulmans interdits par le Tribunal égyptien. Le Maréchal Abdel Fatah Al-Sissi gagnera ces élections. En Ukraine, l'homme d'affaire, M. Petro Porochenko a gagné des  scrutins présidentiels dès le 1er tour. Il aura la lourde tâche de résoudre des problèmes  tels  l'unité nationale, l'intégrité territoriale et relations internationales... En Thaïlande, après avoir y instauré deux jours de loi martiale, le Général Paryuth Chan O- Cha a pris le pouvoir par le coup d'état. Les revendications territoriales sur des archipels de Paracelse aggravent dangereusement  des relations entre la Chine, le Vietnam et les Philippines.  Hun Sen, le Premier Ministre voleur aura-t-il le courage de laisser le peuple khmer se lever librement pour défendre l'intégrité nationale et revendiquer l'indépendance du Cambodge vis-à-vis du Vietnam ?)
Le 30 mai 2014, le Tribunal de Phnom Penh a prononcé  la libération de 23 activistes des droits de l'homme dont Vorn Peou, emprisonnés à Trapeang Phlong depuis plus de 4 mois pour avoir manifesté pacifiquement  demandant  un salaire mensuel de 160$ pour des ouvriers dans le textile! Serait-ce une libération négociée  utilisée  pour débloquer l'impasse politique actuelle? Le peuple khmer a surnommé Hun Sen de  Premier Ministre voleur et traître! Si le CNRP osait trahir la volonté du peuple pour entrer à l'Assemblée Nationale et reconnaitre le parlement, le gouvernement et le 1er ministre voleurs actuels, le CNRP deviendrait le parti de sauvetage des voleurs et de collusion avec des traîtres.  Suite aux émeutes et protestations  au Vietnam, contre la présence de la Chine sur les Archipels  de Paracelse,  saccageant, pillant et incendiant des  usines, des Chinois ont fui le Vietnam par milliers  pour se réfugier au Cambodge.  L'Archipel de Paracelse leur appartient par sa proximité au Vietnam, affirment des insurgés! Et pourquoi le Vietnam, se trouvant  à 50 kms  de Koh Tral (ou Phu Quoc), l'a-t-il annexée, alors que cette  ile est située  à 16 kms du Cambodge? Il est temps pour les Cambodgiens de se lever contre la colonisation vietnamienne et pour revendiquer l'Indépendance de leur pays! La situation des droits de l'homme et la destruction  de l'environnement et des bâtiments historiques au profit des investisseurs maffieux  continuent de se dégrader: une protestation  a eu lieu, le 29  mai 2014, réunissant plusieurs centaines de  personnes dont des bonzes, devant l'institut bouddhique à Phnom Penh, pour demander l'arrêt de ces destructions culturelles… Il y a eu des  échauffourées entre des manifestants et le service de l'insécurité !
La Révolution khmère du Lotus et le Conseil National de Transition (CNT), soutiennent ces protestations.  La municipalité de Phnom Penh a clôturé le Park de la démocratie et certains  bâtiments du royaume par des fils barbelés.  Hun Sen, le traitre, le dictateur et  le valet de Hanoi, est passé pour un chien enragé mordant le peuple qui se manifeste contre son autorité de 1er ministre voleur, dans un  royaume où le parlement, le  gouvernement et le roi …  sont devenus des organes légalisant sa dictature. Le peuple khmer ne devrait plus laisser ce 1er ministre enragé continuer à diriger le pays  dans la folie pour  servir Hanoi son maitre,  comme il l'a fait  depuis déjà plus de 35 ans!
La Révolution khmère du Lotus voit deux forces très dangereuses face à face: le peuple khmer d’un côté qui gagnera et, de l’autre, le PPC soutenu par la Chine et le Vietnam avec la complicité du CNRP, qui perdra ! La Révolution khmère du Lotus est  avec  le peuple et s’est mis corps et âme  à la disposition du Conseil National de Transition,
Pour : 1/ Libérer le Cambodge de la Colonisation Vietnamienne 2/ Abattre le Régime Dictatorial PPC-Hun Sen
3/ Afin d’Installer des Institutions Indépendantes pour la Démocratie!
La Situation nationale et régionale de l'Asie du sud-est y est très favorable à la Reprise de tous les Pouvoirs  par la Nation Khmère! Elle devra prendre pour exemple le courage de ces différents peuples. En effet : La fin justifie les moyens. Le Peuple ne devra plus compter sur la Politique politicienne des dirigeants Khmers dont ceux du CNRP complices de la trahison. Il ne devra plus Compter sur des Promesses toujours non tenues  depuis 35 ans faites par le PPC Hun Sen. Il devra Combattre jusqu’à la Victoire par tous les moyens dont des grèves: c’est son Droit. A présent, les Grands Problèmes khmers sont restés sans réponse, dont :
1/ Colonisation Vietnamienne au Cambodge  2/ Dictature Hun Sen-PPC  3/ Démocratie.
Il est  Temps pour le Peuple cambodgien dont la jeunesse… de Prendre en main son Destin, se Lever, se Sacrifier pour Mettre Fin à la Colonisation Vietnamienne et Mettre Hun Sen Hors du Pouvoir : pour l’Indépendance du Cambodge, la Liberté et la Démocratie! Le Peuple Khmer ne pourra pas réaliser ces Objectifs en laissant la 2nde Monarchie en Place : le Régime Hun Sen-Voleur, cette 2e monarchie et le CNRP ont jusqu’ici tous servi et renforcé la colonisation Vietnamienne au Cambodge !  
Au Cambodge, il y a  3 logiques politiques:
1/ La logique d’esclavede Hanoi incarnée par Hun Sen et le PPC
2/ La logique de sauvetage de la 2nde monarchie khmère représentée par Sam Rainsy Kem Sokha et le CNRP.
3/ Et la Logique  de libération du Cambodge et de renversement de la dictature de Hun Sen, élaborée par la Révolution Khmère du  Lotus et le Conseil National de Transition.
En effet, Sam Rainsy et Hun Sen, dans cette 2nde monarchie ne veulent ni ne peuvent  libérer le Cambodge et son peuple pour l’indépendance, la liberté et la démocratie. Sam Rainsy, Kem Sokha et Hun Sen continuent de jouer AYAY Chlong Chloeuy, YIKER ou  LOKHON BASSAC khmer dans leurs rôles de personnages protégeant le roi marionnette Sihamoni pour que le peuple khmer croit en ce qu’il l'entend et les voit jouer. En réalité, par l’illusion et l’hypnose, ils sont en train de rouler le peuple pour servir leur maitre Ho Chi Minh,  utilisant ce roi marionnette comme outil et tremplin  pour réaliser leurs ambitions personnelles et trahir leur pays et leur peuple. En effet, il y a au Cambodge deux groupes de fous du roi : un faux groupe hypocrite osant toucher la tête du roi et s’appuyer dessus pour servir la colonisation vietnamienne et le groupe jusqu’au-boutiste de fous du roi  le manipulant  juste pour réaliser leurs ambitions personnelles. Ces  deux groupes de fous du roi sont en train de trahir leur pays servant la colonisation vietnamienne qui, hélas,  continue d’exploiter des ressources culturelles khmères, d’extraire des ressources minières sous terre, sous la mer, à ciel ouvert et en surface du Cambodge. Le CNRP de Sam Rainsy est d’ores et déjà passé  pour le parti traître complice du PPC Hun Sen. La monarchie du roi marionnette Sihamoni et les deux partis fous du roi n’ont pas de vision politique pour libérer leur pays. Tout cela est dû  à ce que le Cambodge demeure toujours un état inconstitutionnel, de non droit  et voleur, avec des tribunaux non indépendants et à la solde du dictateur Hun Sen. Est-il en train d'utiliser les 23 prisonniers dans des tribunaux pour  réussir ses négociations avec le CNRP? La Révolution Khmère du  Lotus et le Conseil National de Transition (CNT) réaffirment que toutes négociations  doivent  viser trois objectifs nationaux: mettre des colons Vietnamiens hors du Cambodge pour  son indépendance, renverser Hun Sen le dictateur et y instaurer la démocratie !
La négociation secrète et illégitime entre le CNRP et le CPP a déjà résolu  hypocritement 90% des problèmes. Par ruse du PPC, de nouvelles élections législatives devront avoir lieu vers la fin de ce 5e mandat, donc en 2018 ! Laissant ainsi impunément le voleur Hun Sen continuer cette 5e législature comme si de rien n’était. Le peuple ne devrait plus redevenir dupe du PPC marionnette de Hanoi faisant des promesses dans le vent depuis déjà plus de 35 ans! Contrairement  à  ce qui se passe  en Thaïlande, le CNRP est impuissant et a bel et bien trahi la volonté du peuple khmer!
Pour guérir ces trois cancers khmers dont la vietnamisation, la dictature du régime PPC Hun Sen et le manque de la démocratie, le peuple khmer devra  faire la révolution dans le cadre du Conseil National de Transition ! Par des manifestions tsunami pour que Hun Sen  tombe ! Quand le peuple khmer devra-t-il se lever? Très exactement le moment où le CNRP et le PPC entreront à l’Assemblée Nationale! Ou bien, le moment où tout le peuple aura été fin prêt pour faire la révolution! Devra-t-il utiliser  des armes ? Oui, ce sera le tsunami de non-violence dans sa conception première, mais par expérience et par précaution, il devra avoir des armes pour se défendre, dont le couteau, la hache, le bâton, la houe, des banderoles, des fils, des stylos, des crayons, du riz, de la nourriture, des poissons, de la viande, du prahok, des médicaments pour pouvoir résister longtemps jusqu’à la victoire !  
En effet, aux yeux et à la barbe de la communauté internationale, Hanoi est en train d’annexer le Cambodge, et cela depuis déjà plus de 35 ans: par le déversement de ses colons civils et militaires pour s’y implanter, par l’annexion des iles de Koh Tral (ou Phu Quoc )…, des eaux maritimes, des terrains frontaliers…sans aucun respect de l’Accord de Paris du 23 Octobre 1991.   Actuellement, Hun Sen exerce fermement sa dictature dans cette 2nde monarchie. Le Parti de Sauvetage des Voleurs (allias  CNRP, de Sam Rainsy) reprendra sûrement ses négociations avec le régime voleur Hun Sen pour entrer à l'assemblée nationale! Il sera  pris au piège tendu  par des communistes vietnamiens, chinois et khmers rouges. Le peuple khmer n’a plus confiance en ce CNRP! Le peuple khmer devra  faire la révolution par des manifestions tsunami pour que Hun Sen  chancelle et tombe !   Peuple Cambodgien (civils, militaires, bonzes, agriculteurs, commerçants, fonctionnaires, jeunesse, victimes…), seuls des combats par tous les moyens tels des grèves à  l'instar des ouvriers textiles demandant la libération de leurs 23 camarades emprisonnés à Trapeang Phlong  (Kompong Cham) pourront vous apporter  la Victoire : C’est votre Droit. Vu  le Cambodge a une Assemblée Nationale  et un Gouvernement  de Voleurs dont le 1er Ministre est Voleur.
La Nation Khmère devra faire la Révolution du Lotus par tous les moyens (grèves, manifestations, boycotts, non-coopération, désobéissance civile généralisée … avec armes, stocks de nourritures et de médicaments  par expérience et par précaution). La Nation Khmère aura de Nouvelles Elections, après la Victoire de la Révolution du Lotus, après la création des institutions Indépendantes, pour assurer  des Elections Libres, sous l’Autorité du Conseil National de Transition (CNT)!​​​​  Par Boycott, par grèves, par Manifestations-Tsunamis, par la non-Coopération et par la Désobéissance Civile Généralisée,  le Cambodge et son Peuple gagneront, car leurs revendications (Indépendance, Liberté & Démocratie…) sont Légitimes… ! 44 ans après l’évènement du 18 mars 1970, le message du Maréchal Lon Nol et du prince Sirik Matak reste toujours actuel  pour que tout le peuple khmer se lève de nouveau pour mettre   Hanoi hors du Cambodge.
Peuple Cambodgien (de l’intérieur et d’Outre-mer) & Jeunesse Khmère : Levez-Vous! Faites la Révolution khmère du Lotus.  Dans le cadre du Conseil National de Transition et non derrière un parti politique!
En Exerçant des Pressions Nationales et Internationales,
En Bloquant tout Fonctionnement de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement Khmers Voleurs !
Ensemble, Nous Gagnerons !
Ecoutez  La  Radio Khmer  Lotus Revolutiondu 31 Mai  2014,  via Internet.
Cordialement

Merci

Radio Khmer Lotus on May 31, 2014

On May 30, 2014, Phnom Penh Tribunal has Liberated  Vorn Peou and 22 Human Rights Defenders imprisoned at Trapeang Phlong since more than 4 months:  Thief PM Hun Sen has currently resuscitated by Mocking at Sam Rainsy's changeable  positions over NEC: non confidence in legislative elections  and confidence in sub national ones. Listen to Radio Khmer Lotus Revolution May 31, 2014 via Internet

Radio Khmer  Lotus Revolution
On May  31, 2014,  via InternetDear all,
 In political Impasse, Thief Prime Minister Hun Sen has resuscitated by mocking at Sam Rainsy's changeable  position over NEC: non confidence in legislative elections and confidence in sub national ones. Sam Rainsy has deserved it, because he has no firm position daring openly betray Khmer will and negotiating powers and posts for future collaborations against Khmer Nation. What will CNRP Do? To Attend National Assembly by Treason or Boycott it by Respect to Khmer People's Will and Liberate Cambodia with them?  Perhaps, there will be Historical Decision Awaited by Khmer People since more than 10 Months! Indeed, on May 29, 2014, in spite of boycott by 11 Senators of Sam Rainsy's  Party, Hun Sen CPP's Senat have adopted, without problems, the draft law voted recently by Thief National Assembly. Do Opposition Parliamentarians (Senators and Deputies ) will have the courage to all together Resign  to Prompt Unconstitutionality of the current thief regime, Create political impasse so that isolated Hun Sen CPP will be forced  to choose itself popular consultations and anticipated elections  to save Cambodia?
Hun Sen has been Nicknamed Thief and Traitor by Khmer People. If CNRP Attends National Assembly to Legalize the Parliament, Recognize the Thief Prime Minister Hun Sen, It will Become the Party of the Salvage of Thieves (CTRP) or the Collusion with Traitors. After  Protests in Vietnam by angry insurgents against Chinese Occupation of  Paracelsus islands by Burning ,looting and ransacking Chinese Factories in Vietnam, Chinese residents and Investors have fled to Cambodia, by Thousands. The Archipelago of Paracelsus belongs to Vietnam due to its proximity to Vietnam, rioters said! On the contrary,  why Vietnam, Situated at 50 km from Koh Tral (or Phu Quoc), has Annexed this isle located at 16 km from Cambodia? It's Time for Cambodians to Rise up for Cambodia's Independence, against Vietnamese Colonization! The Situation of Human Rights and environmental and cultural destructions in Cambodia have  Worsened : on  May 29, 2014, in front of a Buddhist Institute in Phnom Penh, several hundreds of People have Protested  for Immediate cessation of all destructions. There were  Skirmishes between Security forces and Protesters. Khmer Lotus Revolution and Transitional National Council (TNC)  Support this Protest … Phnom Penh Municipality has closed Democracy Park and other State Buildings by Barbed Wires.  (Week News: In Egypt, Presidential Elections have been held without participation of Muslim Brotherhoods banned by Egyptian  Tribunal. Marshal Abdel Fatah Al-Sissi will win these Polls. In Ukraine, Businessman Petro Porochenko has won presidential ballots in the first round. He will have the heavy task to resolve issues of national unity, country's integrity and international relationships. In Thailand, after 2 days under Martial Law, General Paryuth Chan O- Cha has grabbed all powers by coup. Territorial claimings over Paracelsus islands have worsened  relations between China, Vietnam and  the Philippines. Does Thief PM Hun Sen  have  the courage to let Khmer People freely rise up to defend national integrity and demand Cambodia's Independence from Vietnam?)  
On May 30, 2014, Phnom Penh Tribunal has sentenced the Liberation of  Vorn Peou and 22 Human Rights Defenders imprisoned at Trapeang Phlong since more than 4 months, due to their pacific demo demanding monthly 160$ salary. Is this liberation will be used as tool for positive results in political negotiations between CPP and CNRP? Hun Sen, Khmer Traitor and Hanoi's Puppet, has become a Mad Dog biting his People demonstrating against his Authority of Thief PM in the Kingdom of Thief Parliament, Thief Government, and Thief King Legalizing Hun Sen's Dictatorship. Khmer People should not let this Mad Thief Prime Minister to Continue to rule this State and Serve his Master Hanoi as he already did for more than 35 years. Khmer Lotus Revolution sees two very dangerous Forces face to face: Khmer People in one Side that will win; CPP Hun Sen with China and Vietnam, Supported by CNRP, in the other, will Loss.
Khmer Lotus Revolution Puts itself at Transitional National Council’s Disposal. In order to:
1/ Liberate Cambodia from Vietnamese Colonization.  2/ Overthrow Dictatorial Hun Sen Regime
3/ To Install Independent Institutions for Democracy!
The National and Regional Situations in South-East Asia are very favorable for the Takeover of all Powers by Khmer Nation! They have to Rebel by all Means, by Tsunami Demonstrations and Strikes… Like Different People in the World!   Humanity have always Conquered their Rights by Fierce Fights. Khmer Nation Should Take Examples from Those People. Indeed: the End Justifies all means. Khmer Nation must no more let CPP Hun Sen Lead Cambodia. even for 3 or 6 moths or a year! They Have to Do not Rely on always False Promises since 34 years made by Thief and Traitor CPP!
Seeing that Key Khmer Problems Remain without Response:
1/ Vietnamese Colonization of Cambodia   2/  Hun Sen-PPC Dictatorship   3/  Democracy
It’s Time for Khmer Nation to Take their Destiny in their Hands, Rise Up, Sacrifice, Chase Vietnamese Colonization from Cambodia and Overthrow Dictator Hun Sen: for Independence, Liberty and Democracy! They Have to Struggle until Victory with all Means by  Tsunami Demonstrations and Strikes…: That is their Rights! They won’t achieve these Goals by Keeping 2nd Monarchy and Thief Hun Sen CPP’s Regime in Place: Because They Help Vietnam Colonize Cambodia, since 22 Years (for 2nd Monarchy) and 35 years (for CPP)!  
In Cambodia, There are 3 Political Logics: 1/  Hanoi Puppet’s  Logic embolden by Hun Sen CPP.
2/ 2nd Khmer Monarchy Rescue Logic  Defended by Sam Rainsy and CNRP.
3/ Cambodia Liberation Logic Elaborated by Khmer Lotus Revolution and Transitional National Council.
Indeed, Sam Rainsy and Hun Sen, in this 2nd Monarchy, wouldn’t  and Couldn’t Liberate Cambodia and its People for Independence and Democracy. CNRP has already Become the Party of Treason along with  Hun Sen CPP. The Crazy King’s Regime and the two Parties Crazy about King have no Political Vision of Country’s Liberation. Sam Rainsy, Kem Sokha, Sar Kheng  and Hun Sen are Playing AYAY Chlang Chloeuy, YIKER or Khmer LOKHON BASSAC in their Roles of   Protectors of the Puppet King Sihamoni in Order that Khmer People  Watch them and Believe in them. In real, by Delusion and Hypnosis, they have been Misleading Khmer People and Serving their Master Ho Chi Minh, Using the Puppet King as Tool and Springboard  to Achieve  their Personal Ambitions and Betray their Country and People. Indeed, there are Two Groups of Crazy about King:  a Group of False Crazy Daring Touch the King’s Head and Put their Hands on it and Serve Vietnamese Colonization and the Hard-line Group Crazy about King Working  just to Hit their Personal Ambitions. Voluntarily or not , the Two Groups of the Crazy about King have been Betraying their Country and Serving Vietnamese Colonization which , alas,  Continue Exploiting Khmer Cultural  Resources and Extract Natural Resources under Land, Under Water and in the Open Air of Cambodia. The Human Rights in Cambodia are Getting Worse and Worse.   All these Facts were Happening Due to Cambodia which remains a State of non-Law, Unconstitutional and a Thief State where Courts are ruled by CPP. Khmer Lotus Revolution and Transitional National Council (TNC) have reaffirmed all Negotiations Must Target Three national Objectives:  Getting Vietnamese settlers out of Cambodia for its Independence, Toppling the Dictator Hun Sen and Installing Democracy! Under the nose of international community, Vietnam has been Annexing Cambodia since more than 35 Years: by the Overflow of Vietnamese Settlers in this Neighboring Country and by Annexation of Khmer Island Koh Tral (or Phu Quoc )…, Maritime Waters and Frontier Lands… by Contravening Paris Agreement of October 23, 1991. CNRP has been back to Renegotiate with the Thief Hun Sen CPP to Restructure NEC.! To Heal these three Khmer Cancers of which Vietnamese Colonization,  Hun Sen CPP Dictatorship and the Lack of the Democracy, The Supreme Will of Khmer People is the Step-down of Hun Sen and the End of Vietnamization in Cambodia!  Khmer Nation has to Exert Pressure on CNRP to Stop Negotiation with CPP!  
CNRP Dares Ignore Popular Will and Attend National Assembly.
Negotiations between CNRP and CPP have resolved already 90% of Problems:
There will be the Treason by CNRP against Khmer People Will!
To Heal these three Khmer Cancers (Vietnamese Colonization, Hun Sen CPP Dictatorship and the Lack of the Democracy),  Khmer People Must Wage Revolution in the frame of Transitional National Council (TNC) so that Hun Sen Staggers and Drops.  When Khmer People have to Stand Up? Exactly, When CNRP and CPP will have attended the National Assembly! Or, When the People will be ready for Revolution! Or When there will Be the Coup to Overthrow Hun Sen ! Will Khmer People Have to Use Arms? Yes, There will Be non-violent Tsunami by Original Conception, but by Experience and Precaution, they can Use Arms for Self Defense such as knifes, axes, Sticks, hoes,  banners, Threads, Pens, Pencils, Rice, Foods, Fishes, Meats, Prahok and Medicine  to Resist long time till Victory !  
Currently Hun Sen, the Vietnam’s Puppet has been Imposing his Dictatorship over this 2nd Monarchy. Cambodian Thief Rescue Party (CTRP aka CNRP ) will Continue its Negotiations with the Thief Hun Sen CPP to Restructure NEC.! Will the Liberation of 23 activist prisoners be served as toy of Negotiations between CNRP and CPP? The Supreme Will of Khmer People is the Step-down of Hun Sen and the End of Vietnamese Colonization in Cambodia! Khmer Nation has to Exert Pressure on CNRP to Stop Negotiation with CPP!    CNRP will be caught in the Trap put by Vietnamese, Chinese and Khmer Rouge Communists.
Secret and Illegitimate Negotiations between CNRP and CPP have Resolved already 90% of Problems. By Tricks of CPP, alas, new Legislative Elections will be Held by Hun Sen CPP by the End of 2018, allowing Thief Hun Sen Continue his new 5th Mandate as if nothing had happened. Khmer People do have not to Trust CPP Puppet of Hanoi who did never Respect their Promises since already 35 years. CNRP has been Committing Treason against Khmer People Will !
Khmer People Do have no Confidence in CNRP! They have to Exert Pressure on CNRP to Stop Negotiation with CPP! 44 years later, the Message of Marshal Lon Nol and Sirik Matak Remains True and Pathetic so that Khmer people should Stand up again and Put Hanoi out of Cambodia. 
​​         Khmer Nation Must not Cooperate with Traitor CPP-Hun Sen in order to precipitate their fall! They Should Wage Khmer Lotus Revolution. Seeing that Cambodia Currently has Thief National Assembly, Thief Government and Thief Prime Minister, the Transitional National Council (TNC) Is Legitimate and Necessary to Manage Revolution. If Khmer Nation (in the Country and Overseas) Wage Khmer Lotus Revolution, They Will Win!
​​         In Virtue of Paris Peace Agreement of October 23,1991, only  by Lotus Revolution that Khmer Could :
1/  Liberate Cambodia from Vietnamese Colonization
2/  Overthrow Dictatorial Hun Sen Regime  3/  To Install Independent Institutions for Democracy !
There will be New Elections only after Lotus Revolution’s Victory, after Installing Independent Institutions for Free Elections: Under the Rule of Transitional National Council (TNC)!​​ Khmer People will get what they have asked after Khmer Lotus Revolution’s Victory in the Frame of Transitional National Council.  Let’s Organize Mass Tsunami Demonstrations, Strikes….! Cambodia and its People will Win: their Demands (Independence, Liberty and Democracy…)​​ are Legitimate…Only Tsunami Demonstration, Non-Cooperation, Strikes and Generalized and Permanent Civil Disobedience could Save  Cambodia! Cambodian People and Youth! Wake Up! And Wage Khmer Lotus Revolution! Under the rule of Transitional National Council (TNC), not under  the will of any Political Party. By Exerting National and International Pressures,
By Blocking the Functioning of Thief National Assembly and Thief Government ….
All Together, We Will Win!
 Listen to  Radio Khmer Lotus Revolutionon May 31, 2014, via Internet.
Best regards
Thanks


 

Cambodia Convicts Labor Activists, Then Frees Them

PHNOM PENH, Cambodia May 30, 2014 (AP)
By SOPHENG CHEANG Associated Press
A Cambodian court on Friday convicted almost two dozen factory workers and rights activists for instigating violence during protests that rocked the government earlier this year, but in a surprise move gave them suspended sentences and granted them freedom.
The Phnom Penh Municipal Court ruled that the 23 defendants, who were detained since their arrests in January, had served enough time behind bars and were free to return home.
Human rights groups welcomed their release but criticized the convictions, which carried suspended sentences ranging from one to 4 1/2 years. They said the ruling was politically motivated to quiet criticism from both the government's opposition and from Western clothing brands that are made in Cambodia.
Authorities cracked down on the January protests that had been called to demand a higher minimum wage for garment factory workers, leaving at least four people dead. The crackdown drew criticism from human rights groups and drew attention to the conditions of the factory workers, who manufactured clothing for several global brands, including the Gap, H&M and Adidas.
"We regret that these people were detained several months in jail for crimes they never committed," said Am Sam Sath of the rights group Licadho. "The verdict today is clearly connected to the political situation and pressure from the big brands."
Rights activists have long questioned the fairness of Cambodia's judicial system, which they say is tainted by politics and allows impunity for the rich and well-connected.
January's protests nettled the government, already facing pressure from the opposition Cambodia National Rescue Party, which refused to take its seats in Parliament and accused the ruling Cambodian People's Party of rigging last July's general election.
The opposition has called for early elections and reform of the electoral process. Both sides said last month that they might be near a deal that would end the political deadlock. Many had anticipated the jailed garment workers could be freed as part of the deal.
The minimum wage was increased, but not as much as workers had demanded, and a widespread but short-lived strike accompanied the protests. Labor unions have close links to the opposition, and Prime Minister Hun Sen warned them to keep out of politics.
Four of the men convicted Friday were ordered to pay fines of 8 million riel ($2,000) for inciting the others to stage the protest.The Price of a Sex-Slave Rescue Fantasy

WITH a sensational story of surviving child sex slavery in Cambodia, Somaly Mam became a worldwide icon, the best-selling author of a memoir and the head of a foundation raising millions in the name of saving girls and women from the sex trade, victims she recounted rescuing in dramatic brothel raids. Last year, introducing the State Department’s annual “Trafficking in Persons” report, Secretary of State John Kerry called Ms. Mam “a hero every single day.”
But all this wasn’t true. A Newsweek cover story last week found inconsistencies and flat-out fraud in Ms. Mam’s story of being abducted and forced to work in a brothel as a child — instead, former neighbors said she came to their village with her parents and graduated from high school, later sitting for a teacher’s exam — and in the stories of women she said she had rescued by the thousands. Ms. Mam even said traffickers had kidnapped her teenage daughter — but the girl’s father said she ran away with her boyfriend.
On Wednesday, Somaly Mam resigned from her own foundation.
The consequences of her fables will prove harder to correct. Ms. Mam and her foundation banked on Western feel-good demands for intervention, culminating in abusive crackdowns on the people she claimed to save.
The International Labor Organization estimates that more than three times as many people are trafficked into work like domestic, garment and agricultural labor than those trafficked for sex. I’ve interviewed human-rights advocates in Phnom Penh since 2007, and they raised concerns about Ms. Mam’s distortion of this reality. Her portrayal of all sex workers as victims in need of saving encouraged raids and rescue operations that only hurt the sex workers themselves.
In 2008, Cambodia enacted new prohibitions on commercial sex, after the country was placed on a watch list by the State Department. In brutal raids on brothels and in parks, as reported by the Asia Pacific Network of Sex Workers in a 2008 documentary, women were chased down, detained and assaulted. The State Department commended Cambodia for its law and removed the country from the watch list.
Human Rights Watch later conducted interviews with 94 sex workers in Cambodia for a 2010 report. “Two days after my arrival, I was caught when I tried to escape,” one woman said. “Five guards beat me up. When I used my arms to shield my face and head from their blows, they beat my arms. The guard threatened to slit our throats if we tried to escape a second time, and said our bodies would be cremated there.”
She was describing a “rescue” and detention at the Prey Speu Social Affairs center near Phnom Penh. Human Rights Watch urged the Cambodian government “to suspend provisions in the 2008 Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation that facilitate police harassment and abuses.”
These are the women whose stories are not told in an anti-trafficking fund-raising pitch. Some of the “victims” whom Ms. Mam said she saved then attempted to escape from her shelters, only to have her claim to the press that they had been “kidnapped.” She later apologized for a 2012 speech before the United Nations General Assembly in which she asserted that the Cambodian Army had killed eight girls after a raid on her shelters.
Ms. Mam’s stories were told in interviews with journalists including Nicholas Kristof, an Op-Ed columnist for The New York Times. She attracted high-profile supporters: There were benefits thrown by Susan Sarandon; Sheryl Sandberg, the Facebook chief operating officer, is on the advisory board of her foundation. Ms. Mam’s target audience of well-off Westerners, eager to do good, often knows little about the sex trade. It doesn’t require much for them to imagine all women who sell sex as victims in need of rescue.
Much of the cited data on trafficking is based on shaky estimates, and many conflate all sex work with trafficking. A 2003 study funded by the Agency for International Development used actual counts to estimate that 88 percent of female sex workers in Cambodia had not experienced coercion. A 2009 analysis of suspected trafficking cases reported by nongovernmental organizations in Cambodia concluded that 76 percent “had a prior knowledge that they would engage in prostitution-related activities.”
When Mira Sorvino arrived with CNN last year to film sex workers undercover in Phnom Penh, Ros Sokunthy of the Women’s Network for Unity told the Asian Correspondent news site that this approach was part of the problem: “You show the face of the mother, who is so poor that she has to sell her daughter for money? How does this help the daughter or mother? It doesn’t. It helps the NGO to make money.”
Ending abuse in the sex trade requires action that is less telegenic than a photo op or a gala. Last week, the International Labor Organization issued a new report on forced labor and recommendations to combat it with the collection of accurate data, effective protection of victims, and the support of workers in their own organizing. It’s a broader fight against poverty, inequality and vulnerability that goes far beyond a brothel’s walls.
A “hero” like Ms. Mam lets those who lift her up feel that they are heroes, too. They can be saviors simply by repeating her stories and swiping their cards. Now Ms. Mam has been exposed before her donors and the Western media who anointed her and made fighting sex trafficking a kind of industry in itself, while sex workers suffered the consequences. Will Ms. Mam’s supporters consider the price of what they’ve been sold?