Saturday, October 25, 2014

យើងប្រាកដជាមិនបណ្តោយឲ្យអ្នកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតទៅទៀត!
យើងប្រាកដជាមិនឲ្យយួនរស់នៅស្រុកខ្មែរ ជិះជាន់ខ្មែរ និងយកប្រទេសខ្មែរជារណបជាដាច់ខាត!

សម រង្ស៊ី និង កឹ​ម សុខា ក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ!​ អ្នកនិងវិនាសអន្តរធានតាមសម្បថអ្នកជាមិនខាន!
======================================================================

Le Cambodge ne laissera aucune force saboter ses relations avec le Vietnam
24/10/2014 | 15:41:59

Le Cambodge ne laissera aucune force saboter ses bonnes relations avec le Vietnam, a souligné le Secrétaire d'Etat Phay Siphan, porte-parole du gouvernement cambodgien.
Ces derniers temps, un groupe cambodgien d'éléments extrêmistes a organisé des manifestations et brûlé des drapeaux du Vietnam. En suite de ces actes, M. Phay Siphan a affirmé lors d'une interview accordée à la Télévision du Vietnam, diffusée jeudi soir 23 octobre, qu'il ne s'agit que d'un petit groupe qui a été incité pour saboter les bonnes relations entre les peuples vietnamien et cambodgien.
"Ces actes entraînant des troubles dans la rue ne lui profitera pas, car la plupart des gens ne les soutiennent pas", a déclaré M. Phay Siphan.
"Le peuple cambodgien comprend son frère vietnamien, plus encore depuis 1979 où il a pu sortir du régime génocidaire de Pol Pot. Il sait parfaitement que sans les sacrifices humains et matériels des frères vietnamiens, aujourd'hui, le Cambodge vivait encore dans une terreur sanglante", a affirmé Phay Siphan.

"Nous ne laisserons donc pas de petits groupes profiter d'événements insignifiants pour en faire des conflits entre les deux nations", a-t-il souligné. -VNA


Radio Khmer Lotus du 25 Octobre 2014

Lors de la manif à Paris, Place des Droits de l'Homme à Trocadéro,  le Conseil National de Transition (CNT), a appelé toute la nation khmère à  se lever à  partir du 23 Octobre 2014, pour mettre Hanoi hors du Cambodge, et chasser Hun Sen du pouvoir, et cela pour revendiquer l'indépendance du Cambodge. En effet, non seulement le Vietnam n'a pas respecté l'Accord de Paris du 23 Octobre 1991, mais il continue de le violer délibérément  pour   consolider sa colonisation dans ce pays voisin au nez et à la barbe de la communauté internationale.   Ecoutez  La  Radio Khmer  Lotus Revolutiondu 25 Octobre 2014,  via Internet.
La  Radio Khmer  Lotus Revolution
du 25 Octobre  2014,  via Internet.


Chers Tous,
Lors de la manif à Paris, Place des Droits de l'Homme Trocadéro,  le Conseil National de Transition (CNT), a appelé toute la nation khmère à  se lever à  partir du 23 Octobre 2014, pour mettre Hanoi hors du Cambodge, et chasser Hun Sen du pouvoir, et cela pour revendiquer l'indépendance du Cambodge. En effet, non seulement le Vietnam n'a pas respecté l'Accord de Paris du 23 Octobre 1991, mais il continue de le violer délibérément  pour   consolider sa colonisation dans ce pays voisin au nez et à la barbe de la communauté internationale.  La Chine et le Vietnam sont  les signataires de cet Accord de Paris dont la France et l'Indonésie en sont les 2  co-présidentes. Pour revendiquer  l'indépendance du Cambodge, pour chasser Hun Sen et autres traîtres afin de pouvoir jouir de la démocratie, le peuple khmer devra se lever de lui-même dans tout le pays pour ne pas laisser la carte blanche  à l'AN et au Gouvernement voleurs actuels le temps de consolider la colonisation vietnamienne jusqu’à la fin de ce 5e mandat législatif en  2018! Autrement, toute la nation khmère actuelle sera inévitablement condamnée par la prochaine génération pour son laxisme collectif actuel: un poisson pourri dans un panier et tout le panier de poissons sera pris comme pourri. Si la nation ne se lèvera pas, ce ne seront pas le roi marionnette Sihamoni et Hun Sen, Kem Sokha, Sam Ransy, le traître et complices qui le feront  à sa place pour revendiquer l'indépendance du Cambodge! Donc, la nation khmère devra chasser ces traitres et ne plus respecter ni l'AN voleuse ni  le 1er Ministre Hun Sen voleur, pour  recouvrer l'intégrité  et la souveraineté de sa Patrie. Elle devra se lever en tsunami dans la révolution du Lotus khmer jusqu’à la victoire définitive! La libération de la patrie n'est pas  un acte terroriste! Ce sont là des idées  recensées et développées lors de la manifestation  à Paris organisée par le Conseil National de Transition CNT) pour demander l'application de l'Accord de Paix du 23 octobre  1991.

Voici  la déclaration du Conseil National de Transition (TNC) lors de la Manifestation à Paris le 23 Octobre 2014 (Place Trocadéro) demandant  l'Application de L’Accord de Paix de Paris du 23 Octobre 1991,
Monsieur Le Secrétaire Général de l'ONU,
Messieurs les Co-Présidents de la Conférence,
Messieurs les Signataires,
En vertu de l’Accord de Paris du 23 Octobre 1991 (dont ci-après le résumé),
Article  1- le Cambodge doit annuler les traités pour défendre sa souveraineté.
              2. Les autres signataires dont le  Vietnam  doivent  respecter cette  souveraineté.
              3. Le Cambodge doit respecter les droits de l’homme
              4. Les signataires ne doivent pas laisser un pays violer le Cambodge.
              5. En cas de violation territoriale et des droits de l’homme,  les signataires   et les 2 co-présidents prennent des dispositions pour régler  pacifiquement et/ou saisir   l’ONU et le Conseil de Sécurité des Nations Unis.
Hélas, 23 ans après, le peuple khmer n’a  pas   vu venir cette annulation des traités bilatéraux  1979, 1982,1983, 1985. En revanche,  il est  très déçu  de l’adoption du traité  additif  2005 pour prolonger ces anciens traités et  consolider   la colonisation et l’annexion territoriale du Cambodge  par le Vietnam.  Le Vietnam a  piétiné la  Souveraineté, l’Indépendance et l’Intégrité territoriale du Cambodge qui demeure toujours  sous sa domination  depuis l’invasion de ses troupes le 7 Janvier 1979. Les dirigeants des deux pays  méprisent  la volonté du  peuple cambodgien en  violant   cet Accord dont le Cambodge et le Vietnam  sont les signataires. Pour recouvrer  l’Indépendance et défendre l’intégrité territoriale, le peuple khmer n’a pas d’autres choix que de livrer une guerre de libération  par lui-même et ce,  par tous les moyens,   conformément à  l’Accord de Paris,   à la Charte de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Il n'acceptera pas ce fait accompli.
La libération  ne sera pas achevée sans réalisation de ces trois objectifs,  à savoir le départ des Vietnamiens du Cambodge, la chute de la dictature et l’installation d’un régime libre et démocratique. Il  déclarera l’annulation   des traités 1979- 1982-1983-1985 ainsi que le traité additif de 2005, et la non-reconnaissance des  postes délimitant la frontière commune longue de 1270 kms  issues des traités khméro- vietnamiens.  En vertu de la Conférence de Genève de 1954 sur l’Indochine et de  l’Accord de Paris du 23 Octobre 1991, le peuple khmer soumettra les problèmes de ses frontières à  la Communauté internationale, basant sur  la carte déposée par le Cambodge à l’ONU suite à son adhésion après son indépendance du 9 Novembre 1953.  La nation khmère fera des  manifestations sans arrêt à travers le Cambodge notamment devant l'ambassade vietnamienne à Phnom Penh, et ce à  partir du 23 Octobre 2014, pour   exiger la restitution  des terres frontalières, des eaux historiques et territoriales,  des  iles khmères telles Koh Tral ou Phu Quoc et autres. Elle portera  le dossier de la souveraineté du Cambodge devant l'ONU, le Conseil de Sécurité et la Cour internationale de Justice. La libération du Cambodge n'est pas  un acte terroriste! Et  le renvoi  des Vietnamiens illégaux hors du Cambodge n'est pas du racisme.
Vous informant ouvertement de ces manifestations massives futures,
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression des sentiments très reconnaissants  du peuple cambodgien. 
          Fait à Paris, le 23  Octobre 2014.
                                                                    Conseil National de Transition(CNT)
                                             Khmer Lotus Revolution            Association Tep Nimmet
                                                      Sok Dyvanthan                                             Koy Vanna
Cette declaration a été envoyée aux pays signataires suivants:
L'Australie, Brunei Darussalam, Cambodge, Canada, République populaire de Chine, la République française, la République de l'Inde, la République de l'Indonésie, le Japon, la République démocratique populaire lao, la Malaisie, la République des Philippines, la République de Singapore, le Royaume de Thailande, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les Etats-Unis d’Amérique, la République socialiste du Vietnam,  République Fédérale Socialiste de Yougoslavie et l'Allemagne.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Anqlyse politiaue  de  la situation  générale au Cambodge:
  Sam Rainsy, de par sa nature de caméléon remuant sans arrêt sa tête et ses yeux, et Kem Sokha, de par sa nature d'oie criarde à  la moindre approche étrangère, ne pourront rien changer  dans ce royaume fantoche  au cours de cette  5e législature illégale. Ce qui a amené  la majorité des jeunes travailleurs migrants khmers en Corée du Sud à juger Kem Sokha  moins utile que la bouse des vaches! Khmer Lotus Revolution considèrent ouvertement que des dirigeants khmers actuels sont des traîtres responsables à l'avenir  devant l'histoire et devant la nation khmère, par  leur manquement à remplir leur devoir de libération de la nation et de la patrie  de la colonisation vietnamienne.  La presse nationale et internationale a fait état des plaintes déposées contre des dirigeants Khmers actuels au CPI à La HAY à  charge de crimes contre humanité en raison des déplacements forcés et  d'expropriations abusives de terrains.
En effet, après que le CNRP a négocié son entrée à l'Assemblée nationale,  demandant  la restructuration d'un nouveau CNE trompe-l'œil 4+4+1 pour préserver ses  intérêts  électoraux futurs, et après son serment d'allégeance au roi Sihamoni,  Hanoi a déjà avancé ses pions pour renforcer sa mainmise au Cambodge. Par exemples : Le ministère de l'intérieur a fait des publicités tous azimuts demandant aux colons vietnamiens illégaux de se faire recenser et payer environ  25 milles riels soit un peu plus de 6$US,  pour pouvoir vivre en toute  légalité  au Cambodge.
En entrant à l'Assemblée Nationale contre la volonté du peuple, le CNRP contribue donc à renforcer  le pouvoir de Hun Sen, abandonnant   toute idée de libération du Cambodge de la colonisation vietnamienne! Que pourra-t-il faire  en entrant à l'AN? En effet, en dépit du boycott récent par les 11 sénateurs du Parti Sam Rainsy, le Senat de Hun Sen PPC a pu adopter sans obstacles tout  projet de lois voté auparavant par l'Assemblée nationale.
La Révolution khmère du Lotus voit deux forces très dangereuses face à face: le peuple khmer dont jeunesse, bonzes, fonctionnaires, ouvriers, commerçants, cultivateurs et toutes les catégories de victimes  d’un côté qui gagnera et, de l’autre, le PPC soutenu par la Chine et le Vietnam avec la complicité du CNRP, qui perdra ! La Révolution khmère du Lotus est  avec  le peuple et s’est mis corps et âme  à la disposition du Conseil National de Transition,
Pour : 1/ Libérer le Cambodge de la Colonisation Vietnamienne
2/ Abattre le Régime Dictatorial PPC-Hun Sen
3/ Afin d’Installer des Institutions Indépendantes pour la Démocratie!
Le Peuple khmer ne devra plus compter sur la Politique politicienne de leurs  dirigeants  dont ceux du CNRP. Il devra Combattre pour revendiquer l'indépendance du  Cambodge  jusqu’à la Victoire finale par tous les moyens: c’est son Droit. En effet,  jusqu'à présent, les Grands Problèmes khmers sont restés sans réponse, dont :
1/ Colonisation Vietnamienne au Cambodge  2/ Dictature Hun Sen-PPC  3/ Démocratie.
En effet, aux yeux et à la barbe du peuple khmer et de la communauté internationale, Hanoi est en train d’annexer le Cambodge: par le déversement de ses colons civils et militaires pour s’y implanter, par l’annexion des iles de Koh Tral (ou Phu Quoc ),  des eaux maritimes, des terres  frontalières…sans aucun respect de l’Accord de Paris du 23 Octobre 1991.   Peuple Cambodgien (civils, militaires, bonzes, agriculteurs, commerçants, fonctionnaires, jeunesse, victimes…), seuls des combats par tous les moyens pourront vous  apporter  la Victoire! Si le Peuple khmer  se lève, il  pourra   libérer bien le Cambodge!
Le peuple cambodgien doit ouvrir les yeux sur la trahison de ses dirigeants concernant l'indépendance du Cambodge, son intégrité territoriale, des concessions des terres agricoles,  la vietnamisation de l'administration khmère,  des colons vietnamiens qui sont actuellement à la source d'innombrables problèmes internes khmers dont  le manque et la perte d'emploi, l'anarchie et l'insécurité sociales, le  développement économique sources  d'inégalités sociales, la corruption,  la sante publique,  la jeunesse, des élections truquées par la présence de vietnamiens détenteurs de cartes d'électeurs, des querelles raciales, culturelles etc…
Hun Sen n'osera pas jeter  des millions de vietnamiens illégaux hors du Cambodge comme l'a fait le général Payuth Chan Ocha vis-à-vis des migrants khmers illégaux! Officiellement, Trung Van Thong,  porte-parole  de l'Ambassade du Vietnam au Cambodge qui a  affirmé  que la Cochinchine ou Kampuchéa Krom n'appartenait jamais  au Cambodge et que la France ne l'eut  pas octroyée au Vietnam le 4 juin 1949,  ne présentera pas d'excuse publique à la communauté khmère du Kampuchéa Krom.  Pendant ce temps, Var Kim Hong , le traître khmer, a annoncé que le comité mixte khméro vietnamien de frontière procédait  à l'installation des bornes de frontière dans la province de Svay Rieng, et n'a pas autorisé  ni aux journalistes ni aux législateurs khmers d'en informer le public ni de les vérifier. Si ce comité ad hoc  travaillait  en cachette, c'est qu'il le faisait dans la trahison des intérêts nationaux khmers. 
Des manifestants en colère et excédés, ont encore brûlé le drapeau vietnamien devant l'ambassade Viêt à Phnom Penh. Le Hai Binh, porte-parole des affaires étrangères vietnamiennes,  avait lancé des avertissements et ordonné aux autorités marionnettes khmères de Phnom Penh de punir sévèrement cette petite clique d'extrémistes de protestataires nuisant aux bonnes relations fraternelles entre ces deux peuples et exiger  la cessation de tels actes à l'avenir. Khmer Lotus Revolution déclare son soutien total aux manifestants depuis le début de leur protestation et continue de les soutenir dans leurs droits légitimes aux  vérité et  liberté de manifestation pour exiger le départ des envahisseurs vietnamiens hors du Cambodge, et qu'ils cessent immédiatement toutes ingérences dans les affaires intérieures du Cambodge en  respectant  les termes de l'Accord de Paix de Paris du 23 Octobre 1991 dont le Vietnam en a été le signataire,  portant sur l'indépendance, l'intégrité du Cambodge et la démocratie. Le Vietnam a convoqué Heng Samrin, président de l'assemblée nationale voleuse  à se rendre à Hanoi  du 18 au 20 Août 2014 , pour rencontrer  des hauts dirigeants Viet dont Nguyen Tan Dung, premier ministre, Truong Tan Sang, chef d'état et Nguyen Phu Trong,  premier secrétaire du Parti. En effet, Hanoi s'est mis  à digérer le Cambodge, par l'adoption  de nouveaux lois et traités bilatéraux, au sein de  l'Indochine communiste dirigée par le Vietnam. Hanoi a ordonné à  Heng Samrin de bien s'occuper de la population vietnamienne pour qu'elle puisse vivre en toute sécurité au Cambodge.  Hanoi lui a imposé de faire en sorte que les relations diverses bilatérales khméro-vietnamienne vont se renforcer. Hanoi a enjoint Heng Samrin  à prendre des mesures légales pour punir cette poignée de khmers extrémistes et leur  empêcher de commettre encore de tels actés illégaux. Hanoi lui a dit de ne plus tolérer de telles protestations pour éviter la  détérioration des bonnes relations entre les deux pays. Heng Samrin lui a répondu que c'était le fait d'une poignée de khmers extrémistes. Chheang Vun, le perroquet Khmer président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale a répondu à  la place de Hanoi que le Vietnam ne fera pas d'excuse à la place d'une affirmation personnelle d'un individu.  Chheang Vun est donc un traître khmer  poltron et valet du Vietnam. Tout cela  démontre  hélas   la trahison officielle et collective des  marionnettes dirigeantes khmères  dans  la vietnamisation du Cambodge. La nation khmère devra se lever d'urgence pour libérer sa Patrie!
La situation politique actuelle au Cambodge est comparable  aux excréments humains brouillés dans un  panier  remué dans l'eau. La nation khmère à travers le monde a qualifié  Sam Rainsy et Kem Sokha de nouveaux traitres.  En effet, plus de 35 ans après l'invasion du Cambodge par le Vietnam, et plus de 22 ans après l'Accord de Paix de Paris du 23 Octobre 1991, Hanoi  a déjà réalisé toutes ses ambitions,  et ce, grâce  aux traités bilatéraux de  1979, 1982, 1983, 1985,  au  traité additif de 2005,  au coup-d' état du 5-6 Juillet 1997,  au  remplacement de l'ancien système de vote de 2/3 par celui de 50%+1  et grâce  aux trucages des résultats des élections de 1998, 2003, 2008 et 2013. Et pour cause,  des politiciens khmers ont tous la mentalité de traitres. A l'ère de Lon Nol, il y eut juste quelques milliers de vietnamiens. Depuis la fin de 1978, leur nombre a augmenté rapidement  atteignant plusieurs dizaines de milliers. Après cinq mandats successifs de Hun Sen, la population vietnamienne s'est élevée en flèche atteignant plusieurs millions. Sam Rainsy, le nouveau traitre, a  déclaré qu'il était d'accord pour donner la nationalité khmère  aux 250 milles colons vietnamiens, encourageant ainsi dangereusement l'immigration clandestine vietnamienne!  Combien de millions de nouveaux Viets vont-ils recevoir la nationalité khmère octroyée par les 2 partis traitres (ancien et nouveau)  pour qu'ils dépassent le nombre de Cambodgiens et  tenir  les rênes politiques du Cambodge?  
Le peuple vietnamien est-il l'ami du peuple khmer depuis des milliers d'années ou son ennemi  ancestral ? Depuis 63 ans déjà,  Hanoi s'acharne à créer l'Indochine sous domination vietnamienne incluant le Cambodge et le Lao, sous la mainmise politique et militaire vietnamienne contrôlant ces créatures de partis communistes indochinois khmer et Laos. Hélas, au début du 21e siècle, le Vietnam continue de piétiner  des lois cambodgiennes et internationales pour opprimer le Cambodge et son peuple. Actuellement le PPC  de Hun Sen, Chea Sim et Heng Sam Rin est en train de trahir  ouvertement leur patrie en permettant de nouveaux tracés  de frontière du Cambodge et en fermant les yeux sur l'immigration illégale de millions de vietnamiens dans le royaume, exauçant pleinement  la volonté impérialiste et colonialiste  de Ho Chi Minh sur l'Indochine
A cause de Hun Sen et du  PPC, parti communiste indochinois valet de Hanoi, le Cambodge est  devenu  un état inconstitutionnel, de non droit,  ne respectant  ni les droits de l'homme, ni l'exercice de la démocratie. En effet:
 1/   Hun Sen du PPC travaille déjà plus de 35 ans pour la colonisation vietnamiennes du Cambodge.
2/   Sam Rainsy du CNRP travaille déjà plus de 22 ans pour  protéger la 2e monarchie marionnette de Hanoi.
L'Accord de Paris du 23 Octobre 1991 reste  toujours en vigueur depuis  plus de 23 ans stipulant  que le Cambodge doit être indépendant et jouir de  la démocratie. Mais Sam Rainsy et Hun Sen, dans cette 2nde monarchie ne veulent ni ne peuvent  libérer le Cambodge et son peuple pour l’indépendance, la liberté et la démocratie. La 2nde monarchie du roi marionnette Sihamoni et ces deux partis politiques n’ont pas de vision politique pour libérer leur pays. Tout cela est dû  à ce que le Cambodge demeure toujours un état inconstitutionnel,  de non droit  et voleur, avec des tribunaux non indépendants, à la solde du dictateur Hun Sen. La Révolution Khmère du  Lotus et le Conseil National de Transition (CNT) réaffirment trois objectifs nationaux: mettre des colons Vietnamiens hors du Cambodge pour  son indépendance, renverser Hun Sen le dictateur et y instaurer la démocratie !
Pour guérir ces trois cancers khmers dont la vietnamisation, la dictature du régime PPC Hun Sen et le manque de la démocratie, le peuple khmer devra  faire la révolution pour libérer le Cambodge  dans le cadre du Conseil National de Transition (CNT) ! Ce sera le tsunami de non-violence dans sa conception première, mais par expérience et par précaution, il devra avoir des armes pour se défendre, dont le couteau, la hache, le bâton, la houe, des banderoles, des fils, des stylos, des crayons, du riz, de la nourriture, des poissons, de la viande, des poissons fermentés (ou prahok ), des médicaments pour pouvoir résister longtemps jusqu’à la victoire !  
Vu  le Cambodge a une Assemblée Nationale  et un Gouvernement  de Voleurs dont le 1er Ministre est Voleur. La Nation Khmère devra faire la Révolution du Lotus par tous les moyens (grèves, manifestations, boycotts, non-coopération, désobéissance civile généralisée … avec armes, stocks de nourritures et de médicaments). Elle verra de Nouvelles Elections  après la Victoire de la Révolution du Lotus, après l'adoption du nouveau régime par le référendum, la création des institutions indépendantes, sous l’Autorité du Conseil National de Transition (CNT),  dans un délai de 2 à 3 ans!​​​​   Plus de 44 ans après l’évènement du 18 mars 1970, le message du Maréchal Lon Nol et du prince Sirik Matak reste toujours actuel  pour que tout le peuple khmer se lève de nouveau pour mettre   Hanoi hors du Cambodge.
Peuple Cambodgien (de l’intérieur et d’Outre-mer) & Jeunesse Khmère : Levez-Vous! Faites la Révolution du Lotus khmer  pour libérer le Cambodge du Vietnam.  Et ce à partir du 23 Octobre 2014, sans concession, sans répit,  jusqu'à la victoire finale. Dans le cadre du Conseil National de Transition et non derrière un parti politique!Avec le peuple et pour le peuple!
En Exerçant des Pressions Nationales et Internationales,
En Bloquant tout Fonctionnement de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement Khmers Voleurs !
Ensemble, Nous Gagnerons!
Ecoutez  La  Radio Khmer  Lotus Revolutiondu 25 Octobre 2014,  via Internet.
Cordialement

Merci

វិទ្យុបដិវត្តន៍ ផ្កា ឈូក ថ្ងែទី ២៥ តុលា ២០១៤សូមស្តាប់សេចក្តីអធិប្បាយរបស់ លោក​ អ៊ូ ចល។ 
សូមស្តាប់ វិទ្យុបដិវត្តន៍ ផ្កា ឈូក ថ្ងែទី ២៥/​ តុលា/ ២០១៤។ 
សូមអរគុណ!


Radio Khmer Lotus on Saturday, October 25 2014

At the Demo in Paris, Transitional National Council (TNC) has urged Khmer nation to rise up from Oct 23, 2014, to put Hanoi out of Cambodia, chase Hun Sen from power and claim Cambodia's independence. Listen to Radio Khmer Lotus Revolution on Oct 25, 2014 via Internet
Radio Khmer  Lotus Revolution
On October 25, 2014, via Internet.


Dear all,
At the Demo in Paris, Human Rights Place of Trocadéro, Transitional National Council (TNC), has urged Khmer nation to rise up together from October 23, 2014, to put Hanoi out of Cambodia, chase Hun Sen from power and claim Cambodia's independence. Indeed, Vietnam hasn't respected Paris Accord, but it continues to deliberately violate it since 1991, to consolidate its colonization in Cambodia under international community's nose. China and Vietnam were the signatories of Paris Agreement of October 23, 1991 of which France and Indonesia were the two co-presidents. To claim Cambodia's Independence, to topple Hun Sen and other traitors from power in order to joy democracy , khmer people have to rise up themselves and  not let  current and thief NA and  Government to consolidate Vietnamese colonization until the end of this 5th  legislative mandate by  2018! Otherwise  current Khmer nation will be logically condemned by their next generation over collective laxness: one putrid fish in the basket and the basket will be thrown as the whole bad. If khmer Nation wouldn't rise up , nor puppet King  Sihamoni nor Hun Sen, Kem Sokha, Sam Ransy would do it in their places to claim Cambodia's independence! Khmer  nation have to chase  traitors from power and not to  respect thief AN and thief Prime  Minister Hun Sen. The nation have to rise up as  tsunami demonstration in khmer lotus revolution until final  victory. Liberation of the motherland must not be considered as   terrorism! Here above are issues and goals developed at the demo in Paris organized by Transitional National Council (TNC).
Here below:
Declaration of Transitional National Council (TNC)at the demonstration in Paris , place Trocadero, demanding  application of  Paris Peace Agreement of October 23, 1991,
Mr. UN's Secretary- General,
Messrs. Co-Presidents of Paris Peace Agreement of October 23, 1991,
Messrs. Signatories
According to Paris Peace Agreement of Oct.23, 1991 (Excerpt below),
Article 1- Cambodia has to repeal treaties to defend its sovereignty..
             2. Other signatories including  Vietnam  have to  respect this sovereignty
             3. Cambodia has to respect the Human Rights
             4. The signatories have to not let any country violate Cambodia.
             5. In the event of a violation of territorial integrity and of Human rights, the signatories and
                 the 2 co-chairmen undertake to settle peacefully and/or to recourse to the Security
                 Council of the United Nations.

Alas, 23 years later, the khmer people have not seen come this cancellation of the bilateral treaties 1979, 1982,1983, 1985. On the contrary, they were very disappointed with the adoption, under the threat of the CPP - Hun Sen, the additive bilateral treaty 2005, to extend the unequal and unjust previous treaties and consolidate  colonization and  territorial annexation of Cambodia by  Viet Nam. Hanoi has flouted sovereignty, independence and territorial integrity of Cambodia, as if the Paris agreement did not exist, and that Cambodia still remains under its domination since the invasion of its troops since  January 7, 1979. The leaders of the two countries are scorning the Khmer people's will, by manipulating the national and international public opinion, by violating the Paris agreement of 23 October 1991 of which Cambodia and the Viet Nam are signatories. The Khmer people openly call Viet Nam Communist as imperialist and colonizer of Cambodia. Early in the 21th century, the Cambodian people want absolutely live free, independent and non-colonized by the Viet Nam.
To recover independence and  defend  territorial integrity,  khmer people have no  choice but fighting a war of liberation : by all means, under the Paris agreement, the Charter of the Universal Declaration of the Human Rights . The combat appears as the absolute necessity to liberate Cambodia from Viet Nam and liberate Khmer People from the dictator Hun Sen.
Khmer People  have to rebel under The Universal Declaration of human rights , the rights of nations,  the Paris agreement of 23 October 1991 against the neo colonialist  Viet Nam! We have the right to compel Khmer traitors and colonialist Vietnamese to respect the peace of Paris agreement of 23 October 1991. The Liberation  will not be  completed without realizing  its three objectives, including  the departure of the colonial  Vietnamese, the fall of Hun Sen and the installation of a free regime and democratic. We call the people to apply immediately and on a large scale the popular Tsunami by adapting to situations on the ground. We will declare cancellation of  1979-1982-1983-1985 Treaties and the 2005 additive Treaty,  and non-recognition of all posts demarcating the common border of 1270 km stemming  from khmer-Vietnamese Treaties. Under the Geneva Conference of 1954 on Indochina and the Paris Peace Agreement of 23 October 1991, we will submit Cambodia  borders issues to the international community, based on the map filed by Cambodia at the United Nations following  its  membership  to the UN after its  independence  of  November 9, 1953
They have to bring Cambodia's sovereignty issue before UN's Security Council and International Court of Justice for the peaceful resolution. They have to claim rights and freedom to choose  a new regime at the end of Vietnamese colonization and the end of dictator Hun Sen. From  October 23, 2014, khmer  nation have to rise  up together to put Hanoi out of Cambodia, chase Hun Sen from power and claim Cambodia's independence.
 We take this opportunity to solemnly inform the International Community and all UN's members of legitimate struggle  of  Khmer people for the Independence of Cambodia and the removal of the dictator Hun Sen. Khmer Nation will  claim Cambodia's independence by continued demonstrations in front of Vietnamese embassy in Phnom Penh, forcing Hanoi to quit Cambodia, cancelling all treaties and additive treaty 2005. Khmer People will  demonstrate  by  all means, everywhere in the country,  to claim restitution of frontier lands, historical  and territorial waters, and all isles such as Koh Tral (Phu Quoc), to Liberate Cambodia and its people, to force the departure of Vietnamese colonialists and put an end to the dictatorship of  royal communist CPP-Hun Sen. We have  organized this  demonstrations  in Paris,  in  support of the liberation  movement in Cambodia
Paris, October 23, 2014.
Transitional National Council (TNC)
                                                          Khmer Lotus Association               Tep Nimmet Association
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                                                 Sok Dyvanthan                                Koy Vanna

This declaration will has been sent to all signatories below:
Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Canada, the People’s Republic of China, the French Republic, the Republic of India, the Republic of Indonesia, Japan, the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, the Socialist Republic of Vietnam, the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and Germany.
----------------------------------------------------------------
General  Situation in Cambodia:
Since October 1, 2014, Khmer Krom community and 14 student associations for democracy have demonstrated demanding public apology  from Hanoi that has asserted  Cochinchina was belonging to Vietnam for long time and France hasn't ceded Cochin china to Vietnam on June 04, 1949.  In the  demonstration for several days (from October 04 to October 08, 2014), student and monk protesters have burned Viet flags. In case of negative response from Hanoi, Thach Setha has urged khmer nation to boycott products, goods  and Viet services like  mobile phone of  097 of viet company metfone belonging to military Viet businessman. Victims of abusive land expropriation, leaded by Sea Phearum, have demonstrated in Phnom Penh celebrating international day of housing. National and international press has reported the legal action filed by Global Diligence, against current  khmer ruling elites before ICC in The Hague in charge of crime against  humanity for forced displacements and abusive land expropriations.
 Sam Rainsy, by his nature of chameleon shaking endlessly his head and  eyes, and  Kem Sokha, by his nature of whining  goose  shouting at all odd presence, can change nothing in  the 5th  thief current legislature of this puppet kingdom. That's is to say why young khmer migrants in South Korea dare to qualify Kem Sokha less useful than  cow dung. Khmer Lotus Revolution has openly considered   current khmer leaders as responsible of high treason by the lack of fulfillment of the duty to liberate the motherland and its nation from Vietnamese colonization.
Indeed, after the  negotiation of  the CNRP for its entry into National Assembly by demanding a trompe l'œil restructuration of NEC to preserve political interests in the future, and after its swearing in before King Sihamoni,  Hanoi has already  advanced its pawns to consolidate its   seizure over  Cambodia. For example: Interior Ministry has advertised all out  calling  illegal Viet settlers to subscribe for  census  and payment of  25 000 riels (for   about more than  6$US)   to have right to live in quite  legality in Cambodia.
It’s Time for Khmer Nation to Take their Destiny in their Hands, Rise Up, Sacrifice, Chase Vietnamese Colonization from Cambodia and Overthrow Dictator Hun Sen: for Independence, Liberty and Democracy! They have to Struggle until final Victory with all Means by Tsunami Demonstrations and Strikes…: That is their Rights! They won’t achieve these Goals by Keeping 2nd Monarchy and Thief Hun Sen CPP’s Regime in Place: Because They Help Vietnam Colonize Cambodia, since 23 Years (for 2nd Monarchy) and 35 years (for CPP)!  
Khmer Nation has to Rebel for Independence by all Means, by Tsunami Demo and Strikes… Like Different People in the World!   Humanity have always Conquered their Rights by Fierce Fights. Khmer Nation Should Take Examples from Those People. Indeed: the End justifies all means. Khmer Nation must no more let CPP Hun Sen Lead Cambodia!
Seeing that Key Khmer Problems Remain without Response:
1/ Vietnamese Colonization of Cambodia   2/  Hun Sen CPP's Dictatorship   3/  Democracy
Cambodians must to Open their eyes over Problems such as khmer Leaders' Treason,  country's Independence, its Territorial Integrity, Land Concessions, Environmental Pollution, Vietnamizatiion of Khmer Administration, Vietnamese Settlers. They are  Sources of Innumerable Problems such as  the Lack and the Loss of Employment, Anarchy and Social Insecurity, Economic Development Producing Social Inequalities, Corruption, Public Health, Youth Jobless, Rigged Elections due to Presence of Vietnamese Holders of Electoral Cards, Racial and Cultural Row etc… This Kingdom will die under Vietnamese Annexation and Hun Sen's Dictatorship. Hun Sen Dares not throw Millions of Illegal Viet Settlers out of Cambodia alike Gen. Prayuth Chan O-Cha against Illegal Khmer Migrants! To achieve this Goal, Cambodians have first to Topple Hun Sen.  CNRP has attended thief Parliament by Treason against Electors.
Frontier posts in Svay Rieng Province ( districts of  Rumduol,  Romeas Hek … ) were mobiles, having legs to move and span rivers, canals,  rice fields, roads and forests,  travelling from Vietnam to be built in lands, villages,  paddy  fields, lakes, rivers  and forests of Cambodia. But on the contrary, frontier posts in Cambodia have no mobile legs to travel into Vietnamese lands. In the Meantime, Khmer Traitor Var Kim Hong  Announced    Khmer Viet Frontier Joint Committee had secretly built frontier Posts in Svay Rieng Province. Without Presence of Journalists or Lawmakers. Indeed, the Committee has obeyed to Vietnamese and Khmer Leader Puppets of Hanoi. It was Working to legitimate the new Khmer Viet Borders Line. Cambodia has right to Recuperate Kampuchea Krom. Have Vietnamese been friends of Khmer people for hundreds of thousands of years or are they Khmer People's ancestral enemies? Since more than 63 years, Hanoi was so determined to build Indochina under its domination setting Cambodia and Laos under Vietnamese political and military domination. Alas, at the beginning of this 21st century, Vietnam still continues to trample Khmer and international laws to deceive Cambodia and its people. CPP's Hun Sen, Chea Sim et Heng Sam Rin were betraying their fatherland by permitting new line of borders inside Cambodia's land and authorizing illegal Vietnamese migrants to settle in Cambodia following imperialist will of  Ho Chi Minh over  Indochina.
Spokesperson  Truong Van Thong of Viet Embassy in Phnom Penh, said  Kampuchea Krom or Cochin china had have not belonged to Cambodia and France have not ceded  it to Vietnam on June 04, 1949. He wouldn't present any public apology to Khmer People. On August 12, 2014, angry and Exasperated Demonstrators have Burned Viet Flag in front of Viet Embassy in Phnom Penh. Le Hai Binh, Vietnamese Foreign Affairs' spokesperson warned and demanded Khmer Authority to take severe measure to punish this small Group of extremists harming bilateral good relationship between the two countries and  bring  an end to such acts in the future. Khmer Lotus Revolution has expressed its entire support to Demonstrators from the beginning of their Actions and continues to back them up in their Rights to Truth and freedom of demonstration, forcing departure of Viet invaders to quit Cambodia and then stop all interference in internal khmer affairs in virtue of Paris Peace Agreement of October 23, 1991, which Vietnam was the signatory one guaranteeing Independence, Integrity of Cambodia and Democracy. As usual, Heng Samrin has been called in to Hanoi by Viet leaders from August 18 to 20, 2014 to discuss with Nguyen Tan Dung, prime minister, Tran Tan Sang, Head of State and Nguyen Phu Trong, first secretary of Communist Party. Indeed, since Sam Rainsy Kem Sokha Party has been trapped by CPP to Attend Khmer National Assembly, Hanoi has worked to immediately swallow Cambodia in Indochina dominated by Vietnam by passing new bilateral Laws and treaties.  Hanoi has ordered Heng Samrin to care for Vietnamese population so that they can live safely in Cambodia. Hanoi has imposed him to do the best to consolidate  the bilateral relationship.  Hanoi has enjoined Heng Samrin to take legal measures to punish a small group of khmer extremist and prevent them from resuming new illegal actions against Vietnam. Hanoi has ordered Samrin not to tolerate new protests and avoid harming good relations between two countries. Heng Samrin said  protests came from a small group of Khmer extremist. Chheang Vun , chief parrot of foreign commission of National Assembly told audience that Vietnam don't make any apology in place of an  individual Truong Van Thong acting personally. Chheang Vun is a khmer traitor acting for the interest of Hanoi. All above are justifying the treason of Khmer puppets of Hanoi for the colonization  of Cambodia. Khmer Nation Have to urgently rise up to liberate the Motherland!
Current Khmer Political Situation is Comparable to Human excrements embroiled in a basket shaken in the water. After negotiations on July 22, 2014  between CNRP and CPP to bring an end to current political deadlock , Khmer Nation over the world have qualified Sam Rainsy and Kem Sokha as New Traitors. In short, more than 35 years after Vietnamese invasion of Cambodia, and more than 22 years after Paris Peace Agreement of October 23, 1991, Hanoi has achieved all its main ambitions, due to bilateral treaties of 1979, 1982, 1983, 1985 and the additive treaty of 2005, by  the coup of July 5-6, 1997,  the  replacement of 2/3 vote system  by the 50%+1,  and due to rigged elections of 1998, 2003, 2008 and 2013, and particularly, by the existence of Khmer traitor politicians.  Under Lon Nol's era, there were just some thousands of Vietnamese in Cambodia. Since the end of 1978, their numbers have   increased sharply to dozens of thousands. After 5 straight mandates of Hun Sen's rule, the figures shoot off and top several millions. Sam Rainsy, the new traitor, has recently declared his consent  to give khmer citizenship to 250 thousands Vietnamese illegal settlers. How many millions of  illegal Viets will receive citizenship from the two traitors Hun Sen and Sam Rainsy, in the future? To have right to live legally in Cambodia, Vietnamese have to pay just  25000 riels,  about 6US$ !
Khmer Nation will Achieve their Goal if they will hot have arrived to Overthrow Traitors  Hun Sen, Heng Sam Rin, Chea Sim, Keat Chhon, Sok An, Hor Nam Hong, Var Kim Hong, Sam Rainsy, Kem Sokha, etc… The Regime and the two political Parties have no Vision of Country’s Liberation.
Indeed : 1/   Since already more than 35 years, CPP's Hun Sen has consolidated Vietnamese  colonization in Cambodia.
2/   Since already more than 22 years, CNRP's Sam Rainsy has protected the 2nd Monarchy Puppet of Hanoi.
Paris Peace Agreement of October 23, 1991 in effect since 22 years  stipulates that Cambodia has to be independent and  democratic. When will Khmer People overthrow Dictator Hun Sen for Independence and Democracy?
Indeed, Sam Rainsy and Hun Sen, in this 2nd Monarchy, wouldn’t and couldn’t liberate Cambodia and its People for Independence and Democracy. CNRP has already become the Party of Treason along with Hun Sen CPP. The Human Rights in Cambodia are Getting Worse and Worse.   Cambodia remains a State of non-Law, Unconstitutional and a Thief State where Courts are ruled by CPP. Under the nose of international community, Vietnam has been Annexing Cambodia since more than 35 Years: by the Overflow of Vietnamese Settlers in this Neighboring Country and by Annexation of Khmer Island Koh Tral (or Phu Quoc )…, Maritime Waters and Frontier Lands… by Contravening Paris Peace Agreement of October 23, 1991.
To Heal these three Khmer Cancers (Vietnamese Colonization, Hun Sen CPP Dictatorship and the Lack of the Democracy),  Khmer People Must Wage Revolution in the frame of Transitional National Council (TNC) so that Hun Sen Staggers and Drops.   Will Khmer People Have to Use Arms? Yes, There will Be non-violent Tsunami by Original Conception, but by Experience and Precaution, they can Use Arms for Self Defense such as knifes, axes, Sticks, hoes,  banners, Threads, Pens, Pencils, Rice, Foods, Fishes, Meats, Prahok and Medicine  to Resist long time till Victory ! Liberation of Motherland should not be considered as terrorism! 
The Supreme Will of Khmer People is the Step-down of Hun Sen and the End of Vietnamese Colonization in Cambodia! CNRP was caught in the Trap put by Vietnamese, Chinese and Khmer Rouge Communists. By Tricks of CPP, alas, new Legislative Elections will be Held by Hun Sen CPP only by the End of 2018, allowing Thief Hun Sen to Continue his new 5th Mandate as if nothing had happened. Khmer People do have to boycott  and not to Trust CPP Puppet of Hanoi who did never Respect their Promises since already 35 years. CNRP has been Committing Treason against Khmer People Will !
44 years later, the Message of Marshal Lon Nol and Sirik Matak Remains True and Pathetic so that Khmer people should Stand up again and Put Hanoi out of Cambodia. 
​​         Khmer Nation Must not Cooperate with Traitor CPP-Hun Sen in order to precipitate their fall! They should begin from October 23, 2014  and endlessly Wage Khmer Lotus Revolution until Final Victory! Seeing that Cambodia Currently has Thief National Assembly, Thief Government and Thief Prime Minister, the Transitional National Council (TNC) is Legitimate and Necessary to Manage Revolution. If Khmer Nation (in the Country and Overseas) Wage Khmer Lotus Revolution, They Will Win!
​​         In Virtue of Paris Peace Agreement of October 23, 1991, only by Lotus Revolution that Khmer Could:
1/  Liberate Cambodia from Vietnamese Colonization
2/  Overthrow Dictatorial Hun Sen Regime  3/   Install Independent Institutions for Democracy !
There will be New Elections only after Lotus Revolution’s Victory, after Adopting new Regime, Installing Independent Institutions for Free Elections: Under the Rule of Transitional National Council (TNC)!​​ Khmer People will get what they have asked after Khmer Lotus Revolution’s Victory in the period of two or  three years.  Cambodia and its People will Win : their Demands (Independence, Liberty and Democracy…)​​ are Legitimate…Only Tsunami Demo, Non-Cooperation, Strikes and Generalized and Permanent Civil Disobedience could Save Cambodia! Cambodian People and Youth! Wake Up! And Wage Khmer Lotus Revolution! In the Frame of Transitional National Council (TNC), not under the will of any Political Party. By Exerting National and International Pressures,
By Blocking the Functioning of Thief National Assembly and Thief Government ….They should continuously and endlessly wage  war liberation by all means from October 23, 2014   until Final Victory!
All Together, We Will Win!

 Listen to  Radio Khmer Lotus Revolutionon October 25, 2014, via Internet.
Best regards

Thanks